Озонът замърсява околната среда и освен това играе значителна роля при настъпването на различните климатични промени в нея. Тази информация е получена в резултат на проведено проучване.

 

Група интернационални изследователи под главното ръководство на Калифорнийския Университет Ривърсайд са направили ново разкритие за озона в долните слоеве на атмосферата.


 

Според тях този озон допринася значително за сериозното и бързо затопляне на Южния океан, който поглъща голяма част от излишната топлина на планетата.

 

Това повишаване на температурите се дължи до голяма степен на повишеното количество озон в по-долните слоеве на атмосферата.

 

В по-големите градове и промишлени центрове във въздуха се забелязва особен вид мъгла, която съдържа в себе си дим, обикновено изграден от транспортни и индустриални емисии. Това се нарича смог.

 

Един от основните компоненти на смога е озонът. Той е сериозен замърсител на въздуха в околната среда. През последните години учени доказаха неговата роля и при измененията в климата.

 

Озонът в горните слоеве на атмосферата се създава чрез взаимодействие между кислородните молекули и ултравиолетовата радиация от слънцето.

 

В долната част на атмосферата той се образува, в резултат на химични реакции между замърсители като изгорели газове на превозни средства и други емисии.

 

Озонът има голямо влияние върху способността на океана да абсорбира излишната топлина от атмосферата. Учените доказват това твърдение чрез провеждане на редица симулационни тестове.

 

Резултатите от тях показват, че намаляването на озона в горните слоеве на атмосферата и увеличаването им в долната ѝ половина допринасят за затоплянето, наблюдавано в горните 2 км от океанските води във високите географски ширини, заради общото увеличаване на парниковите газове.

 

Според получената информация повишеният в долната половина на атмосферата озон причинява 60% от наблюдаваното затопляне в Южния океан през изследвания период.

 

Това значително изненадва учените, тъй като увеличаването на тропосферния озон се смята главно за климатична сила в северното полукълбо, заради наблюдаваното там замърсяване.

 

Озоновият слой е жизненоважен, тъй като филтрира ултравиолетова радиация и предпазва от нейното достигане до земната повърхност.

 

Промените в концентрациите на озона в атмосферата засягат западните ветрове в Южното полукълбо, както и до значителни разлики в нивата на солта и температурата близо до повърхността на Южния океан.

 

И двете влияят на океанските течения по различен начин, но водят до един и същи проблем - нарушена възможност за поглъщане на океанската топлина.

 

Проучването е публикувано в сп. Nature Climate Change.

 

Референции:

https://www.nature.com/articles/s41558-022-01320-w