Проект "Повишаване капацитета на Лабораторията по химия на храни и околна среда в Медицински университет – Варна" и превръщането ѝ в модерна специализирана лаборатория за изследване на морски и сладководни ресурси и аквакултури започва в морската ни столица.

 

Той има за цел да се изследват различни видове морски и сладководни организми като биоиндикатори за химическо замърсяване на Черно море, река Дунав и други сладководни басейни, както и да се оцени безопасността им като хранителни продукти.


 

Основните задачи по проекта са оборудване на лабораторията с нова апаратура, разработване и приложение на високоефективни методики за анализ на различни химически замърсители и провеждане на мониторинг, установяване на сътрудничество с университет или научна организация за проучване и прилагане на техния опит и създаване на Център за трансфер на знания и иновации.

 

Общата стойност на проекта е 389 592 лв., като средствата са осигурени от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

NEWS_MORE_BOX

 

Първоначално спечелената по него сума е 500 000 лв., но след наложено ограничение от програмния оператор съгласно правило за минимална помощ в рамките на 200 000 евро, бюджетът е намален.

 

Продължителността на проекта е една година и трябва да приключи през април 2016 г.

 

Лабораторията по химия на храни и околна среда е създадена през 2007 г. с помощта на Министерството на образованието и науката.

 

През 2012 г. е реализиран проект по „Безопасност и хранителна стойност на черноморски риби ", а основните резултати от направените изследвания са включени в отчета на България по изпълнение на Стокхолмската конвенция, както и в отчета на страната ни по Рамковата директива за морска стратегия.