Радонът е естествен радиоактивен газ, който се образува при разпадането на урана в почвата, скалите и водата, откъдето след това постъпва и във въздуха. Няма мирис, вкус или цвят, поради което не може да бъде регистриран със сетивните рецептори при човека. Открива се повсеместно, като благодарение на разреждането му от атмосферните процеси концентрациите му на открито обикновено са сравнително ниски.


Причината радонът да прониква от въздуха в сградите е, че са налице разлики в налягането и температурата, които водят до просмукването му в пукнатини, канализации, комуникационни тръби и други. Oбикновено се концентрира в мазета и по-ниските етажи, но по вентилационните системи може да се „изкачва“ и на по-горни етажи.


Самият газ не оказва вредно действие, а по-конкретно неговите производни, които са твърди радиоактивни вещества, които се инпрегнират върху праховите частици във въздуха и така навлизат в белите доробове. По този начин стават причини за продължително (хронично) вътрешно облъчване.Характерно е, че елементът може да се открива във високи количества в една сграда или дори стая, а в съседната количествата му да са минимални. Рискът е изразен в най-голяма степен за белите дробове, като при пушачи процентният риск за развитие на рак се увеличава с до 30%. През 1986 г. радонът е посочван като канцероген от първа група – носещи най-висок риск.


Това от своя страна налага разработването на ръководства и препоръки за внедряване на строителни правила и норми в строителството, регламентиращи противорадонови мерки в новостроящи се жилища.


У нас систематични изследвания започват да се правят от 2010 г. със специални детектори. По данни на СЗО (Световната здравна организация) рискът за здравето на децата и възрастните е еднакъв.


Интересен факт се за повишения радонов фон се оказват херметически изолиращите дограми, тъй като преди проветряването през дървените е било непрекъснато, макар и изразено в различна степен.


Към днешна дата, според актуалните наредби, нивото на радон не трябва да надминава 300 бекерела. А при отчитане на наднормено ниво да бъдат взети съответните мерки.


При новото строителство най-голямо значение има качеството на строителните материали, уплътненията, шахтите, както и вентилационните инсталации.


Следва продължение...