Понятието естествен радиационен фон включва тези източници на йонизираща радиация, които не са резултат от човешката дейност. Това облъчване се определя като фоново и се смята, че в еволюционен план има отношение към развитието на човека.

 

Към естествения радиационен фон се отнасят космическите лъчения и някои радиоактивни елементи, които се образуват по естествен начин чрез нормално протичащи физични процеси в атмосферата и земното ядро. Тези елементи са част както от неживата, така и от живата природа като циркулират от едната в другата.


 

Всички основни компоненти на естествения радиационен фон имат различна тежест в различните географски области от повърхността на Земята. Ето защо, фоновото облъчване не е еднакво на северния полюс и на територията на България.

 

Космическото лъчение се формира в галактиката и е високоенергийно. При преминаването на този поток от елементарни частици през зeмната атмосфера, силата на лъчението отслабва и само 0,05% от него достига морското равнище. От Екватора към полюсите космическото лъчение се увеличава. Същата е зависимостта и при увеличаване на надморската височина.

 

Естествените радиоактивни елементи на средата влизат в състава на въздуха, водата и почвата. Първоизточник на тези елементи са най-древните скали, формирани при образуването на нашата планета. Водата разтваря радиоактивните елементи и ги изкарва от земните недра на повърхността на Земята.

 

През зимните месеци значение за силата на фоновото облъчване има наличието и големината на снежната покривка. Например, 50 сантиметрова покривка намалява фоновото гама лъчение приблизително 2 пъти.

 

В строителните материали също се съдържат радиоактивни вещества. От една страна, когато са с висока плътност като бетон, тухли или камъни, материалите имат изолационна функция спрямо външното гама облъчване. От друга страна, самите материали съдържат радиоактивни примеси.

 

Елементите от естествения радиационен фон с най-голямо значение за хората са калий-40, въглерод-14, тритий и радон. Това са елементи, които се включват в метаболизма и са източник на вътрешно фоново облъчване за човека. Могат да бъдат приети с водата, храната или с вдишания въздух и това почти не може да бъде ограничено, защото няма идеално чиста среда без тези естествени елементи.

 

Те се концентрират в определени органи. Например, калий-40 е с повишена концентрация в мускулната тъкан. На този елемент се дължи основно радиоактивността на растенията и животните.

 

Радон-222 и дъщерните му продукти са с основен принос в общата доза радиоактивност, получена от всеки човек годишно. На него се дължи 50% от фоновото облъчване. Освен това, той е доказан патологичен агент.

 

Радонът е газ. Той е по-тежък от въздуха. Това определя и неговото натрупване в по-ниските части на помещенията и в приземните и подземните етажи. Радонът е вторият по честота вреден фактор, след цигарите, за развитието на белодробен карцином. Той се смята отговорен за смъртта от белодробен рак на над 21 000 души годишно в САЩ.

NEWS_MORE_BOX

 

 

От помещенията в къщата, освен приземните помещения, по-висока е концентрацията на радон в баните, поради което е препоръчително те да бъдат системно проветрявани. Различните видове почви имат различна концентрация на радон в себе си. Той прониква през цепнатини в пода и стените на мазите. В американските универсални магазини се продават радон тест китове, с които всеки би могъл да измери концентрацията на този газ в дома си.

 

Освен естествени, има и изкуствени (техногенни) източници на радиация. Такива са опитите с ядрени оръжия и йонизиращата радиация в производството. Много по-чести обаче, са източниците на радиация в медицината. Това са различни диагностични процедури като рентгенографии, ангиографии, радиоизотопна диагностика, лъчетерапията и др. Тук обаче преценката за приложението им се прави при съпоставка на вредата и потенциалната полза.

 

Техногенните източници в околната среда се различават от естествените и по вида на радиоактивните елементи. Последните също имат органни предпочитания. Стронции-90 се натрупва в костите, цезий-137 в мускулите, а йод-131  в щитовидната жлеза .

 

Тези елементи попадат в почвата и преминават в растенията, плодовете, зеленчуците и животните, а чрез тях и в хората. Голямо количество радиоцезий се отделя с млякото. Планинските животни са по-радиоактивни от домашните.

 

Тъй като, основният начин на постъпване на техногенните източници на радиация е чрез храната, е особено важно механичното почистване на плодовете и зеленчуците чрез измиване и обелване. Доказано е, че по този начин се премахват към 50% от радиоактивните елементи. Варенето на месото в присъствие на сол извлича вредните вещества в бульона. В последствие, този бульон трябва да се изхвърли. Печенето и пърженето нямат отношение към редуциране радиоактивността на храната.

 

Билогичното действие на радиацията е много относително. То зависи от индивидуалната чувствителност, погълнатата доза и продължителността и вида на облъчването. Доказано е, че в малки дози радиацията има регенераторно действие и тонизиращ ефект. Но, при преминаване на границата на поносимост, вредните влияния са върху бързо регенериращите се тъкани.

 

Освен това, клетъчната ДНК може да бъде увредена, което да предизвика ракови заболявания, както е случая с радона или йод-131. Друга опасност е генетичната увреда на хромозомния апарат на половите клетки, което да доведе до стерилитет или генетични заболявания на поколението.

 

Разбира се, малка част от този тип увреди се дължат единствено или частично на йонизиращите лъчения. Ядрени опити не се извършват в близост до нашата страна, а в производството тези вредности се намаляват до минимум в последните години. В медицината приложението на лъчения е обмислено. Естествената радиоактивност обаче няма как да бъде контролирана.