На Земята съществува естествен радиационен фон, който се състои от йонизиращи лъчения с природен произход. Дължи се на космическото лъчение и естествено съществуващите в земната кора и атмосферата радионуклиди – нестабилни изотопи.


Естественият гама-фон над земната повърхност се създава главно от радионуклидите, които се съдържат в горния почвен слой – с дебелина около 30 сантиметра.


Важно е да се отбележи, че човекът е приспособен към естествения радиационен фон.Известен факт е, че най-засегнати в страната ни от ядрената авария в Чернобил са почвите в Южна България. Те са обект на ежегодно контролно наблюдение. Най-високи стойности на техногенен цезий (137) са регистрирани в Пловдивска и Смолянска област. При сравняване на данните от предходни години е налице снижаване на специфичната активност на радиоактивния елемент, поради глобалното му разпределение при естествени миграционни процеси.


Все повече започна да се говори не само за радиактивното замърсяване на води и почви, но също така и за естествената радиоактивност на строителните материали. Тя се дължи на космическите лъчения и естествено съществуващите в природата радиоактивни изотопи. Радиоактивността на скалите се дължи основно на наличието на изотопи уран-238, уран-235 и технеций-232.


Поради много широкото разпространение на уран в земната кора, някои от строителните материали имат известна радиоактивност. Водещи в това отношение са червените тухли, гранитите, бетонът и всички материали, съдържащи естествени или преработени скали и глини.


В практиката се известни множество случаи, когато повишеното съдържание на радионуклиди се открива в метални изделия, включително в арматурно желязо. Най-често това се дължи на високоактивен източник в метален скрап и претопяване. В повечето страни има строг контрол на металните отпадъци за рециклиране. В България се провежда задължително измерване на гама-фон при дейности с метален скрап.


Радиационният фон е по-висок в сгради от тухли и бетон в сравнение с фона в дървени или сглобяеми къщи. Възможно е в първата група съдържанието на естествени нуклиди да превишава надфоновото облъчване на живеещите.


Естествената радиоактивност в някои строителни материали може да остава висока, дори и след редица преработки на материала. Това налага изискването на сертификати за състава им, удостоверяващи съдържанието на уран, радий, торий.