Направени са няколко проучвания, засягащи влиянието на COVID-19 върху околната среда. В основата на изследователските им екипи стои проф. Йонг Сик Ок, който е председател и изпълнителен директор на програмата за устойчиво управление на отпадъците на Асоциацията на тихоокеанските университети (APRU).

 

Заедно с екипа си публикуват проучване за неустойчивото управление на отпадъците от COVID-19 в сп. Science и за наложителното преминаване към кръгова икономика на пластмасата, в резултат на пандемията, публикувано в Nature Reviews Earth & Environment.


 

Пандемията от коронавирус причинява множество трудности в различни сфери от нашия живот.

 

Голяма част от вниманието, отделено на пандемията от COVID-19, се фокусира върху ваксинацията. Въпреки това, съществуват много други проблеми, появили се в резултат на разпространението на вируса, които не са подробно и масово засегнати - например замърсяването с пластмаса.

 

Недоброто управление на отпадъците води до тревожно натрупване на пластмаса в почвата и водната екосистема.

 

Пример за това са маските, от които 1,56 милиарда попадат в океаните през 2020 г. Това се равнява на 5,66 тона пластмаса.

 

Учените наблюдават значително повишаване в количеството на отпадната пластмаса през 2020 г. в сравнение с 2019 г.

 

Поради тази причина е много важно и наложително бързо да се разработи устойчив план за управление на отпадъците.

 

Тези големи парчета пластмаса могат да се разпаднат на микропластмаси (>100 nm и <5 mm) и нанопластмаси (<100 nm).

 

Случайното поглъщане на тези микро- и нанопластмаси от морски и сладководни организми, заедно с неочакваното им натрупване в сухоземни растения и животни и транспортирането им в атмосферата, причиняващо така наречените „пластмасов дъжд“ или „пластмасов смог“, пораждат сериозни опасения за безопасността на човешката храна, питейна вода и въздуха, който дишаме.

 

Замърсяването с пластмаса е основният причинител на промените в околната среда. С производството, транспортирането и рециклирането ѝ се отделят големи количества парникови газове, т.е. CO2, което насочва към сериозни изменения в климата.

 

Необходима е бърза разработка на биоразградими пластмаси, както и усъвършенстване и повишаване на ефективността за каталитично преобразуване и преработка на пластмасови отпадъци, с което да се подобри рентабилността към околната среда и оползотворяването на ресурсите.

 

Повишеното замърсяване с пластмаса в резултат на COVID-19 е факт, но пандемията не е основната причина за цялостното замърсяване – пластмасите за еднократна употреба са широко разпространени и масово се изхвърлят неправилно.

 

Въпреки сериозния проблем, който влияе върху околната среда, учените смятат, че с общи усилия той постепенно може да бъде разрешен.

 

Източници:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abc7778

https://www.nature.com/articles/s43017-021-00223-2