Протромбиново време

Протромбиново време

Какво представлява изследването?

Измерва реакцията на организма при кръвотечение от наранено място.

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

Използва се в диагностиката на нарушенията на кръвосъсирването, при състояния с необяснимо продължително кървене от ранева повърхност, в диагностиката на заболявания, свързани с нарушено кръвосъсирване, при контрола и дозирането на антикоагуланти. Из­с­ле­д­ва­не­то на про­т­ром­би­но­во­то вре­ме (РТ) да­ва ин­фор­ма­ция за вън­ш­ния път на кръво­съ­сир­ва­не и удължаването му по­ка­з­ва де­фи­цит или потискане на един или по­ве­че от съ­о­т­ве­т­ни­те фа­к­то­ри - ХII, ХI, Х, IХ, VIII, V, II, I. Протромбиновото време определя времето за превръщане на фибриногена във фибрин под действието на тромбин.

Прицелни стойности

11-14 sec

Как се провежда изследването?

Измерването се провежда с помощта на калциев тромбопластин и т.н. коагулационен таймер.

Крие ли рискове?

Рисковете са свързани с възможното продължително кървене, особено при нарушения в кръвосъсирването, както и образуване на хематом около мястото на пунктиране.

Как да се подготвя?

За провеждане на изследването не е необходима някаква специална подготовка.
Статии, свързани

Още от Актуално
Антимюлеров хормон – диагностичен маркер за овариален резерв

Какви други диагностични възможности има?

Диференциална диагноза: лупус или остра ревматична треска

Автоимунно или Бактериално заболяване

Какви са основните характеристики на слънчевото изгаряне?

Какви са симптомите при слънчево изгаряне?

Телемедицина през 5G технология в Пирогов
Младежко обучение за пациентски права и лидерство

Инициативата е на Национална пациентска организация