Какво се случва в първите минути след раждането?

Веднага след раждането настъпват редица промени в организма на новороденото, най-важните от които са свързани с отстраняването на плацентата и преминаването към ефективно собстсвено белодробно дишане. Това се описва, като процес на кардио-пулмонална адаптация и започва с клампирането на пъпната връв и изпълването на белите дробове с първата глътка въздух.


С отстраняването на плацентата настъпва рязко повишаване на системното съдово съпротивление. С първото дихателно движение белите дробове се разгъват и спада белодробното съдово съпротивление (БСС), като се формира и остатъчният функционален капацитет. Веднага се променя и белодробния кръвоток, което води до отстраняване на феталните комуникации. Парциалното налягане на кислорода в артериалната кръв се повишава, което води до затваряне на артериалния канал (АК). С отстраняването на плацентата, намалява кръвотока към ляво предсърдие. Това води до функционално затваряне на форамен овале (ФО), а в следващите дни последва и анатомичното затваряне на отвора, като  анатомичното затваряне може да отнеме понякога месеци или дори да остане отворен.Запазването на високо белодробното съдово съпротивление може да доведе до появата на интрапулмонални и екстрапулмонални шънтове.
Настъпването на всички физиологични адаптационни промени е изключително важно за устаноявяването на собствено дишане и преминаването към екстраутеринен живот. Плавният и успешен преход зависи от редица фактори:

 • Гестационна възраст при раждане;
 • Степен на зрялост на плода;
 • Наличие на вродени аномалии;
 • Родов травматизъм;
 • Начин на родоразрешение;
 • Вродени инфекции;
 • и др.;

Прехода от фетален към екстраутеринен тип дишане се случва благодарение на:


1. Стимулирането на соматични рецептори (при охлаждането на кожата);
2. Клампирането на пъпната връв (от една страна прекъсва преминаването на плацентарни инхибитори на дишането – простагландини, ендорфини, аденозин, а от друга страна настъпва умерена хипоксия и хиперкарбия).


Следните състояния и заболявания отстрана на дихателна система могат да се наблюдават в периода на новороденото:

 1. Апнея на новороденото;
 2. Хиалинно-мембранна болест (неонатален респираторен дистрес синдром);
 3. Мекониален аспирационен синдром;
 4. Персистираща пулмонална хипертензия на новороденото;
 5. Синдром на извъналевеоларни газови колекции(пневмоторакс, пневмоперикарт, пневмомедиастинум);
 6. Вродени пневмонии;
 7. Бронхопулмонална дисплазия;

Апнея на новороденото

Определението за състоянието апнея на новороденото е спиране на дишането за 20 секунди или по – малко, но на фона на спадане на сърдечната честота под 100/мин и/или десатурация под 85% с цианоза.Наблюдава се най-вече при недеоносените новородени.


Състоянието е особено опасно поради риска от възникване на Синдром на внезапна детска смърт (Sudden Infant Death Syndrome - SIDS).


Според причините апнеята може да бъде централна, обструктивна или със смесен произход.

 • Централна – липсва вентилация, няма дихателно усилие и не се създава въздушен поток;
 • Обструктивна – настъпва в резултат непроходимост на горни дихателни пътища;
 • Смесената – резултат от комбинация на двете по – горни състояния;

Апнеята на новороденото трябва да се различава от т.нар. периодично дишане.
Периодичното дишане е типичен за новородените дихателен ритъмс епизоди на дихателни паузи от 10 – 15 сек, но без промяна в сърдечната честота или поява на цианоза. Обичайно се повтарят по 3 епизода.

 

Следва продължение...

Референции:

1. Неонатология, "Лакс бук", ред. Б.Слънчева, М.Кръстева, Р.Георгиева, Хр.Мумджиев;

2. Neonatology 25th edition, Mangment, Procedures, On - Call Problems, DIseases, and Drugs, T.L.GOMELLA, MD