В детската възраст най-честата проява на конвулсии (гърчове) е в случаите на фебрилитет. Това изисква повишено внимание, тъй като децата са рисков контингент пациенти, които често боледуват от различни инфекции.
 

1. Какво представлява фебрилният гърч?

Това е гърч при фебрилни деца (t> 37,8° c) на възраст от 6 месеца до 5 години без невроинфекция, травма, метаболитна или друга причина и липса на предшестващи афебрилни гърчове.
 
В над 90% от фебрилните гърчове изявата е в хода на остра вирусна респираторна инфекция. Приема се, че те са отговор на генетично предразположеното дете към внезапно покачване на температурата, когато незрелият мозък има нисък праг на гърчова чувствителност. Изявяват се с тонично-клонични конвулсии, с продължителност до 15 минути.
 

2. Какви са рисковите фактори за поява на първи фебрилен гърч?

Генетичната предразположеност на детето е от изключителна важност. Ако детето има родственици от I или II линия рискът се повишава. При усложнения в постнаталния период и изписване на детето след 28-ми ден, при посещение в детско заведение в момента, също рискът се увеличава. При деца с такава анамнеза възможността от поява на първи фебрилен гърч нараства от 5% на 28 %.
 
При измерена по-ниска температура след гърча, винаги има подозрение, че фебрилитетът може да е следствие, а не причина за гърча. Наличието или по-късната изява на афебрилни гърчове може да насочат за епилепсия. При фебрилните гърчове се наблюдава нисък гърчов праг, който сам по себе може да бъде рисков фактор за развитие на епилепсия. Ето защо при усложнените (с голяма продължителност и честа изява гърчове) рискът за развитие на епилепсия достига до 13 %.
 

3. Методи на изследване


Пълната кръвна картина с диференциално броене и СУЕ дават информация за налична активна инфекция. Изследват се също така Са и Мg и глюкоза за изключване на метаболитно заболяване. Ниското ниво на Na в стойности под 130 ммол/л  определят до 60% риск.
 
Електроенцефалографията е метод на изследване при повторен или усложнен гърч. В такива случаи могат да се извършат  КАТ и ЯМР. При наличен първи фебрилен гърч диагнозата се основава на: 
NEWS_MORE_BOX
 
 
  • Анамнестичните данни уточняващи вида, продължителността и характера на гърча; 
  • Обективното изследване и извършеният неврологичен статус. 
 

4. Лечение

Гърч с продължителност над  5 минути се купира с Diazepam 0,3 - 0,5 мг/кг per rectum. При липса на възможност за венозен път може да се приеме Dormicum назално в доза 0,2 мг/кг. Хоспитализация се налага при поява на първи, необичайно тежък, продължителен или рецидивиращ гърч. Важни са мерките за понижаване на температурата до 38 градуса – хладни обвивания на тялото с мокър чаршаф, както и приема на антипиретици – Парацетамол.
 
Прогнозата след фебрилен гърч е добра, но трябва да се знае,че 30% от фебрилните гърчове рецидивират, като 70% от рецидивиращите настъпват през първата година. Рискът от изява на епилепсия след първи прост фебрилен гърч е 2%, докато при поява на рецидивиращ той нараства до 12%.