Puls.bg се обърна към Столична регионална здравна инспекция (РЗИ) в търсене на отговори на въпросите, които родителите все още чакат относно посещението на детски градини. Какво се случва в детските градини, малко след отварянето им, има ли сигнали за нарушения, как се действа в случай на COVID-19 в детското заведение и не на последно място към кого да се обърнат за съвет, подкрепа и информация. Отговори на тези въпроси от името на Столичната РЗИ ни дава Руслана Петрова, говорител на службата.

 

- От две седмици вече децата се върнаха в детските ясли и градини. Какви са наблюденията на Столичната РЗИ за спазването на правилата, наложени по време на извънредната епидемиологична обстановка?Съгласно Заповедта на министъра на (№ РД-01-272/20.05.2020г.), детските градини и ясли бяха затворени до 21.05.2020 г. включително. За периода от 22.05.2020г. до момента Столична РЗИ е осъществила 237 проверки в подобен род обекти, т.нар. обекти с обществено предназначение, осъществяващи дейност на територията на столицата.


При контрола се проверява спазването на установените с нормативен акт здравни изисквания, препоръките на Министерство на здравеопазването за организиране на дейностите на детските градини и ясли след възстановявате на приема на деца и действащите в Столична РЗИ процедури.

 

- Има ли постъпили сигнали от родители или служители по повод правила, инструкции за действие в различни ситуации?


Към днешна дата са постъпили три сигнала за неспазване на противоепидемичните мерки. Извършеният насочен здравен контрол по тях не констатира нарушения, създаващи риск за здравето на децата в условията на епидемичната обстановка.

 

- Все още има родители, които се колебаят да заведат детето си на ясла или градина. Какво е важно да знаем относно безопасността в детските заведения?


Макар че детските градини/ясли се отварят за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.

Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина/ясла се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места.

 

Анализът на ситуацията към момента показва, че опасността съвсем не е преминала, ето защо е въпрос на отговорност родителите, които могат да намерят друго, по-безопасно решение за своите деца, да не ги изпращат в детска градина/ясла. 

 

Заповедите на министъра на здравеопазването и мерките за организиране на дейностите на детските градини и ясли след възстановявате на приема на деца са публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

 

- Опасността от COVID-19 все още не е преминала напълно. Какви са протоколите за реакция при случай на дете с положителна проба за коронавирус и съответно – при случай на служител?


Коронавирусната инфекция е инфекциозно заболяване. Правилата в детските заведения, а и не само там, са същите както при другите инфекциозни заболявания. Необходимо е детето/служителят да се изолират/отстранят от заведението и в зависимост от здравословното им състояние да се лекуват/хоспитализират.


Мерките спрямо контактните са известни. Същите, каквито и в другите организирани колективи. Спира се приемът на нови деца. Групата се карантинира. Назначава се изследване на всички контактни от първи ред. Ако става въпрос за персонал – контактните са всички деца и служители. Необходимо е да се извърши цялостна дезинфекция на повърхности и помещения, преди да се пусне отново в експлоатация. 


- От 15 юни повечето противоепидемични правила ще отпаднат, какво ще се случи в детските заведения?


Съгласно Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г. на министъра на здравеопазването, издадена във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор, на територията на Република България, считано от 03.06.2020 г. до 14 юни 2020 г. са въведени противоепидемични мерки. Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемичната ситуация.

 

По отношение на приема в детските градини, сутрешен филтър за здравословно състояние се извършва постоянно, без изключение, независимо за каква е актуалната инфекция в момента. Предполагам, че ще има допълнителни инструкции, които ще бъдат сведени до знанието на ръководствата на детските заведения.

 

- Проблемът с недостига на персонал и медицински сестри в детските ясли и градини е известен, но бихте ли обяснили какъв е стандартния сутрешен филтър, регламентиран от закона?


Сутрешен филтър се извършва при приема на децата от медицинския специалист. Децата се преглеждат за температура, кашлица, отпадналост, преглеждат се видими лигавици – очички, нос, уста, гърло, секрети от тях, промяна в цвета, болка; обриви по тялото.


- Наскоро РЗИ-Пловдив е издала предписание, според което иска да се демонтират пясъчниците от детските ясли и градини поради опасност от разпространение на зарази. Родителите са против. Каква е общовалидната практика?


На основание чл. 2 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (ДВ бр.6/2011 г.) в компетенциите на Столична РЗИ е контрол по опазване на установените с нормативен акт здравни изисквания към обекти с обществено предназначение, продукти стоки и дейности със значение за здравето на човека на територията на гр. София. В съответствие с мерките за организиране на дейностите на детските градини и ясли след възстановявате на приема на деца, публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, следва да има разделяне на площадките на открито, така че да не се допуска физически контакт между отделните групи, уредите за игра и пейките на площадките се дезинфекцират поне веднъж дневно. Дезинфектантите, които се използват в детската градина, трябва да са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването. Съгласно чл. 3 (1) от Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (дв бр.15/2007г.), пясъкът в пясъчниците периодично се подменя и допълва и се обработва с инсектициди.


- Какво бихте посъветвали родителите, ако все още имат въпроси – към кого да се обърнат? Инспектор, педиатър, педагозите в детското заведение...


Ако има въпроси и притеснения относно здравословното състояние, първо трябва да се обърнат към общопрактикуващия лекар. За организацията на работа са отговорни ръководителите на детските заведения.  


Правилното изпълнение на препоръките и предписанията, се контролила от РЗИ.


Въпроси могат да се отправят към всички лица, имащи отношение към предотвратяване на възможните рискове за здравето, в зависимост от спецификата на запитването, включително и към директора на детското заведение, който контролира и отговаря за цялостната му дейност, организира провеждането на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите особености на децата в групата, съобразно вътрешните правила и правилника за дейността му.