Родителите все по-често се сблъскват с проблеми със съня при децата. Появата на консултантите по детски сън, значително улеснява справянето с редица от тях. Все по-често се среща и понятието нощен терор, но преди да се приеме, че се касае за това самоограничаващо се състояние, следва да се изключат някои органични причини.

 

Нощните терори - определение


Нощните терори представляват специфични нарушения на съня, които се отличават с внезапна поява на тревожност и неспокойствие в различна степен. Предполага се ролята на редица провокиращи фактори, но до момента не е потвърдено нито едно структурно или биохимично отклонение.

 

Как се разпознават – признаци и симптоми

Нощните терори се отличават по следните особености:

 • Началото е внезапно, при NREM (non-rapid eye movement) съня. Обичайно настъпват в първата една трета от нощта.
 • Възниква автономно усещане за страх, което се проявява с внезапен плач, викове, хвърляне и др. 
 • Установява се повишена активност на симпатикусовата нервна система, с изразена тахикардия, тахипнея;
 • През цялото време децата са неконтактни, не отговарят на външни стимули;
 • След събуждане са особено объркани, като нямат спомен нещо да се е случило;
 • Липсват каквито и да било отклонения във физикалния статус при преглед, когато детето е будно.

Как се поставя диагнозата?

Диагнозата се поставя основно въз основа на снетата анамнеза (история), при което родителите описват типични симптоми и едновременно изключване на други възможни причини за нарушения на съня.

 

Препоръчително е да се направи „дневник на съня“ в който да се отбелязва всеки сън с продължителност и събития, които биха могли да бъдат провокиращи фактори.

 • Обстоен преглед и насочено търсене на подлежащи заболявания.
 • Оценка на дневния сън или продължителни епизоди на безсъние, агресивно поведение в будно състояние или силен стрес при други членове на семейството;
 • Полисомнография се прилага като комплексен метод за диагностика на нарушенията на съня. Включва електроенцефалография (ЕЕГ), отчитане на мускулен тонус, движения на долни крайници и дихателни движения, заедно с дихателния поток и сатурацията.
 • При съмнение за нощни гърчове се провежда рутинно ЕЕГ и/или ЕЕГ след сънна депривация(принудително лишаване от сън, непосредствено преди изследването);

Американската академия по медицина на съня (The American Academy of Sleep Medicine`s – AASM 2014) предлага следните критерии за поставяне диагнозата „нощен терор“:

 1. Рецидивиращи епизоди на непълно събуждане;
 2. Липса или наличие на неадекватен отговор при усилие отстрана на родителите да прекратят епизода или пренасочат детето;
 3. Липса на спомен за сънища;
 4. Частична или пълна амнезия за случилото се;
 5. Нарушението на съня не може да бъде обяснено по-добре с друг тип разтройство на съня, прием на медикаменти, субстанции или умствени нарушения;
 6. Обичайно терорите започват с вокализация, силен вик поради страх;
 7. Налице е силен страх, автономна възбуда, с поява на тахикардия, тахипнея, изпотяване, разширени зеници;

Референции:

1. Sleep Terrors Workup, Mar 14, 2019 ,Eve G Spratt, MD, MSc; Chief Editor: Caroly Pataki, MD;

2. The American Academy of Sleep Medicine`s – AASM - GUIDELINES;