Неврологичните усложнения вследствие на грипна инфекция в детска възраст настъпват сравнително рядко, но могат да бъдат много тежки. Най-често те включват гърчове (съпроводени или не с фебрилитет) и нарушена чувствителност. По-тежки засягания на нервната система настъпват сравнително рядко и могат да се изразят в: синдром на Гилен-Баре, огнищна неврологична симптоматика, остър дисеминиран енцефаломиелит, енцефалопатия, трансверзален миелит.

 

Неврологични усложнения на грипа се наблюдават при 3-4 на 100000 деца, като с по-висок риск са децата с подлежащо неврологично заболяване.


 

1. Гърчове

Фебрилните гърчове се срещат в до 20% от хоспитализираните с грип деца на възраст между 5 месеца и 6 години. Заболеваемостта е по-висока в сравнение с общата за популацията, която възлиза на 2-5%.

 

При повечето от децата фебрилният гърч е парциален или генерализиран, неусложнен. Въпреки това при до 1/3 от всички гърчът може да продължи повече от 15 минути или да се повтори в рамките на 24 часа.

 

Гърчовете след 6-годишна възраст в хода на грипна инфекция обикновено възникват при деца, които имат подлежаща епилепсия.

 

Обикновено електроенцефалографията при неусложнените фебрилни гърчове не показва отклонения. Изследването на ликвор, скенер и магнитно-резонансна томография на главен мозък също са в норма. В тези случаи дългосрочно лечение рядко се налага.

 

2. Енцефалопатия

Енцефалопатията и енцефалитът заемат второ място по честота на неврологичните усложнения. Обикновено се проявяват с нарушено съзнание, което продължава повече от 24 часа. Спектърът на нарушеното съзнание е широк, като може да включва от леко объркване до поведенчески промени, делир, халюцинации, несвързан говор, афазия, летаргия, сомнолентност, кома.

 

Обикновено в първите три дни след началото на грипните симптоми настъпва делириозно състояние, характеризиращо се с зрителни халюцинации, безпричинен смях, неразбираема реч, повишена възбудимост и неспокойствие. Електроенцефалографията (ЕЕГ), компютърната томография и магнитно-резонансната томография са без отклонения.

 

3. Синдром на Гилен-Баре

 

Представлява остро настъпила полирадикулоневропатия и се характеризира с мускулна слабост и отслабени надкостни сухожилни рефлекси. Децата обикновено имат трудности при изкачване на стълби и се оплакват от парестезия („изтръпване”, „маравучкане”) на краката, която по-късно прераства в болка. Тези симптоми се дължат на възпалението на нервните коренчета и периферните нерви.

 

Развива се мускулна слабост, която започва от периферията и бързо прогресира в рамките на няколко дни до един месец. Синдромът на Гилен-Баре настъпва 2 до 4 седмици след прекаран гастроентерит или респираторна инфекция.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Как се поставя диагнозата?

Въпреки многобройните проучвания и до сега не е установена връзката между грипната инфекция и възникването на неврологичните усложнения. Ранното установяване на етиологичния причинител при налично неврологично заболяване е важно за навременното и успешно лечение, както и за профилактиката на контактните.

 

Образните методи, както и изследването на церебро-спиналната течност често са неспецифични. Диагнозата се поставя по клиничната картина и лабораторното доказване на грипния вирус.

 

Каква е терапията?

 

Обикновено лечението се извършва в интензивно отделение, като се вземат мерки за подсигуряване на дихателната дейност, следи се водно-електролитният баланс, осигурява се необходимият хранителен прием и се лекува инфекцията и хиперпирексията.

 

Лечението с невраминидазни инхибитори се препоръчва, като то трябва да започне до 48 часа след началото на инфекцията, за да е максимално ефективно. Въпреки това се счита, че до 5 дни от началото на първите симптоми, може да се започне антивирусна терапия, която повлиява хода на заболяването и скъсява болничния престой.