При около 20% от децата с температура не се установява конкретен фокус на инфекция, т. е. липсва видима причина. В по-голямата част от случаите, причината е начало на вирусна инфекция. При малка, но все пак значима част от тях, се касае за значима бактериална инфекция.

(Към първа част: Неясно температурно състояние при децата - какво означава това? | Puls.bg)

 


Оценка на клиничното състояние

След разговора следва физикалния преглед с насочено внимание към нивото на дехидратация и търсене на фокус на инфекцията.
Снема се пълен физикален статус, като задължително се измерват:

 • Телесна температура (ректалното измерване е златен стандарт);
 • Сърдечна честота (СЧ);
 • Дихателна честота (ДЧ);
 • Кръвно налягане (КН);
 • Пулсоксиметрията оценява насищането на кръвта с кислород, задължително се прилага при установена патологична находка при изследването на дихателна система. Трябва да се имат предвид физиологичните отклонения от нормата на сърдечната и дихателната чистота по време на фебрилитет!;
 • Оценява се външния вид – интоксикация, фациес, положение което заема в леглото;
 • Прегледът насочено търси дори малък фокус на инфекция – среден отит, фарингит, синусит, кожни лезии, инфекции на меки тъкани.
 • Насочващи белези за вирусна инфекция (лезии в устна кухина, круп, бронхиолит, вирусен гастроентерит, обриви и др.);
 • Петехиите и пурпурата (петнисти обрив, в резултат на кръвоизливи по кожата и лигавиците с диаметър съответно до 2 мм и от 2 мм до 1 см) се асоциират бактериемия;

Лечението и последващото поведение се базират основно на нивото на интоксикация и идентифицирането на сериозна подлежаща бактериална инфекция.

 

За оценка на състоянието може да се приложи скалата на Yale – Yale Observation Scale. Оценят се 6 показателя:


1. Степен на неспокойство и плач;
2. Реакция при повикване/стимулация от родителя;
3. Промяна в състоянието;
4. Цвят на кожата:
5. Степен на дехидратация;
6. Отговор на дразнене;

 

В зависимост от тежестта на нарушение, се оценят с(нормална реакция, без отклонения), (средно нарушено, отклонено състояние) и 5 (тежко нарушено, отклонение от нормата);


Сборът на вскички показатели насочва към степента на риска от подлежаща сериозна бактериална инфекция. При общ сбор 10 или по-малко, рискът за сериозна бактериална инфекция е 2,7%. Стойности > или = 16 се асоциират с риск до 92%. Тази скала е валидирана в преди въвеждането на пневмококовата ваксина!


1. Степен на неспокойство и плач

 • Силен плач, с нормален тон – 1;
 • Хленчещ, хлипащ плач – 3;
 • Слаб плач, стенене или високочестотен вик, изпискване – 5.

2. Реакция на стимули от родителя

 • Кратък плач, бързо се успокоява или липса на плач - 1
 • Периодичен плач - 3
 • Непрекъснат плач или много вял отговор -5.

 

3. Цвят на кожата

 • Розов – 1;
 • Акроцианоза или бледи крайници – 3;
 • Бледост или генерализирана цианоца/марморирана кожа – 5.

 

4. Промяна в състоянието

 • Активно будно състояние, ако спи – бързо се разбужда и реагира – 1;
 • Сънливо, често затваря очи и се унася – 3;
 • Заспива, не отговаря на стимули – 5.

 

5. Степен на дехидратация

 • Липсват белези на дехидратация – 1;
 • Суховати  склери и устна лигавица – 3;
 • Кожа с намален тургор и еластичност, сухи лигавици, склери – 5.

 

6. Отговор на външен стимул(говор, усмивка)

 • Усмихва се в отговор (под 2 м.) - 1;
 • За кратко се усмихва или задържа внимание – 3;
 • Липса на отговор – 5.

Изследвания

При всички интоксикирани деца със съмнение за бактериална инфекция, веднага след взимане на кръвните проби и стерилна урина, се започва емпирично антибиотично лечение (венозно или интрамускулно);

Необходимите изследвания се определят според установената находка и състоянието на детето:

 • Изследване на урина – обикновена и стерилна;
 • Бързи тестове за вируси – грип, респираторният синцитиален вирус (РСВ) и др.;
 • Фекална проба при наличие на диария или диспептични оплаквания;
 • При неиумунизирани деца, задължително изследване на ПКК с диференциално броене и хемокултура, независимо от клиничното състояние;
 • При силно интоксикирани деца се изследват:
 • ПКК с ръчно диференциално броене;
 • Хемокултура;
 • Рентгенография на бели дробове и сърце;
 • Изследване на ликвор(лумбална пункция), преди първа апликация на антибиотика;
 • И тук място имат бързите тестове за вируси;
 • Показатели на острофазово възпаление – ЦРП, прокалцитонин;

Лечение и наблюдение

При съмнение за тежка подлежаща инфекция след взимане на съответните материали за изследване се започва емпирично антибиотично лечение. Децата следва да останат под наблюдение до излизане на резултатите и при необходимост преоценка на лечението.

 

Не се прилага антибиотично лечение при деца, които отговарят на следните критерии:

 1. Са били напълно здрави, преди повишаване на температурата;
 2. Със завършен имунициационен статус;
 3. Без подлежащи рискови фактори;
 4. Не изглеждат интоксикирани, хранят се приемат течности през устата и липсват признаци на дехидрарация;
 5. Родителите могат да поемат отговорност и разполагат с транспорт, в случай на влошаване в състоянието.

Задължително състоянието се проследява на контролен преглед в следващите 24-48 часа и се обсъждат възможностите за хоспитализация в случай на спешност.