След като установим, че детето е ухапано от кърлеж, трябва да се вземат мерки за максимално бързото му отстраняване. Най-препоръчително е, кърлежът да се премахне от медицинско лице до 24 часа след прикрепването. Лекарят следва да оцени дали се касае за нимфа или възрастен индивид, както и да обработи най-адекватно мястото на закрепване.


В случай, че самостоятелно премахвате кърлежа и забележите непълно отстраняване с останали негови части в кожата, задължително трябва да потърсите консултация с лекар!


Последващото поведение зависи от редица фактори.Ако е известно кога е било ухапването, колко продължително е престоял кърлежът и се разчита на адекватно бързо отстраняване с обработка на подлежащата кожа (измиване със сапун и почистване с локални антисептици), то следва наблюдение. В рамките на следващите дни е възможно да се появи типичният обрив както и разнообразни системни прояви.


Провеждането на лабораторни тестове е задължително в случаите, когато не е потвърдено ухапване от кърлеж и има подозрение за Лаймска болест.


Най-разпространените тестове са тези за наличие на антитела (IgM  и IgG). Те потвърждават, наличието на контакт с борелията, но не доказват активна инфекция. Положителните тестове за антитела, на фона на типична клинична картина подкрепят диагнозата.


Препоръчва се двустъпалният подход при изследване на антитела.

  1. На първият етап с помощта на ELISA се търси наличие на антитела, като може да бъде насочено търсене на конкретен клас (IgG или IgM), както и определяне на общ титър.
  2. При наличие на положителен резултат следва потвърждение с Western blot техника. Уточнява се конкретен титър на установените антитела.

Наличието на положителен титър IgM е показател за активна инфекция. Може да се прилага при давност на оплакванята 30 и по-малко дни. Изследването има 96% специфичност и 93% предиктивна стойност. Максималните стойности се достигат около 6-8 седмици след началото на инфектирането и напълно изчезват след около 4 до 6 месеца.


Важно е интерпретацията на резултатите да се извършва от специалист поради риска от регитриране на фалшиво положителни и фалшиво отрицателни резултати.


Двустъпалният подход не се препоръчва за пациенти с налична еритема мигранс, тъй като обривът може да се развие още преди покачването на антитела.
 

Референции:

1. Lyme Disease, Apr 05, 2021, Author: John O Meyerhoff, MD; Chief Editor: Herbert S Diamond, MD
2. Ixodes ricinus - Factsheet for experts, https://www.ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/tick-factsheets/ixodes-ricinus