Как се поставя диагнозата?

Още с появата на първите симптоми, е важна лекарската оценка. С настъпването на холестазните прояви, се налага провеждането на допълнителни изследвания. (Към първа част на материала - Хепатит в детска възраст - протичане и причини за възникване | Puls.bg)

 


Кръвните изследвания включват

  1. Изследване на пълна кръвна картина, с оценка на възпалителната активност (ПКК и ЦРП), както и провеждане на насочени биохимични изследвания:
  2. Чернодробното увреждане, води до завишаване на чернодробните ензими в кръвта (аспартатаминотрансферазата/AST/ и аланинаминотрансферазата/ALT/), гамаглутамил трансфераза/GGT/. Завишението може да бъде значимо, като може да достигне и стократно надвишаване на нормата. Увеличението на чернодробните ензими, могаже да предхожда клиничните прояви около седмица. 
  3. А за оценка на типа хипербилирубинемия се изследват общ билирубин (brb total), както и отделните фракции (директен и индиректен). При острия вирусен хепатит най-високи нива се наблюдават около 1-2 седмици след началото, а хипербилирубинемията е от индиректен тип;
  4. В хода на хепататита следва проследяване и на коагулационния статус. Голяма част от коагулационните фактори се произвеждат от черния дроб. Излседва се хемостаза (удължаване на протромбиновото време, INR, d- Dimer,активирано парциално тромбопластиново време/aPTT/);
  5. Понижени нива на албумин, драматичните спадове в стойностите се асоциират с по-тежко протичане.

Етиологична диагноза

  • Серологични тестове. В кръвта на болният се започва образуването на антитела, срещу конкретния причинител още в първите дни след началото на инфекцията. Тяхното доказване може да се излолзва за етиологична оценка на причинителя. В зависимост от получената комбинация може да се предположи дали се касае за настоящ имунен отговор в резултат на активна инфекция или остатъчен имунитет.
  • Антигенни тестове – изолира се кокретен антиген (фрагмент от повърхността на вируса)с помощта на имуноензимни методи. В зависимост от комбинацията от открити антигени и антитела в кръвта, може да се предположи, дали в настощия момент има и активна вирусна репликация. Метода е приложим основно за диагностика на хепатит Б. Някои бързи тестове за диагностика(напр. за адено- и ротавируси) използват имунохроматографски методи, като се установява наличето на на антигени от вирусите във фекални проби.
  • В зависимост от причинителя може да се потърси фрагмент от ДНК или РНК с помощта на PCR (полимеразната верижна реакция).

Всички дифернциално – диагностични тестове в хода на хепатит при децата следва да се назначават и интерпретират от специалист. Проследяването се извършва от педиатър, детски гастроентеролог и/или специалист по инфекциозни болести.

 

Образни изследвания

Водещо в диагностиката и проследяването на хепатита в детска възрат е ехографското изследване. Методът има редица предимства: неболезнен, неинвазивен, информативен и широкодостъпен. Позволява проследяване на еволюцията на чернодробните изменения в динамика.

 

Хистологично изследване

Тънкоиглената аспирационна биопсия под ехографски контрол е инвазивен диагностичен метод. Използва се за оценка на дифузните чернодробни промени, основно при остри и хронични хепатити, при неубедителни резултати от останалите неинвазивни тестове (т.е. потвърждение на диагнозата) или за оценка на степента на чернодробно увреждане.

Какво е лечението?

Лечението зависи изключително много, на първо място, от тежестта на протичането и установения причинител.
Леките форми позволяват домашно лечение под наблюдение на лекуващия лекар педиатър и по негова преценка консултация с тесен специалист по инфекциозни болести и/или детски гастроентеролог.


Хоспитализация се налага при всички деца с тежка дехидратация, в резултат на повръщане или фулминантоно протичаща форма.

 

При всички случаи се налага спазването на постелен режим и адекватен прием на течности в острата фаза. Няма ограничения в приема на храна, ако отсъстват диспептични прояви.

 

За някои конкретни доказани вируси се прилага етиологично лечение, с приложението на противовирусни средства.
 

Библиография:

1. Hepatitis in Children, University of Rochester medical center;
2. Pediatric Hepatitis B, May 14, 2021,Nicholas John Bennett, MBBCh, PhD, FAAP, MA(Cantab); Chief Editor: Russell W Steele, MD 
3. Viral Hepatitis, Schwarz, Kathleen B.*; Balistreri, William†,ournal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition: July 2002 - Volume 35 - Issue - p S29-S32;
4. Pediatric Fulminant Hepatic Failure, Aug 09, 2017, Hisham Nazer, MBBCh, FRCP, DTM&H; Chief Editor: Carmen Cuffari, MD