Хемолитичната болест на новороденото е заболяване, при което еритроцитите на плода биват хемолизирани (разрушаване на еритроцитите с последващо освобождаване на съдържащия се в тях хемоглобин) от действието на специфични антиеритроцитни антитела. Последните са резултат на алоимунизация на майката спрямо антигени на плода, наследени от бащата и неприсъщи на антигенния генотип на майчините еритроцити. Когато серумът на бременна жена съдържа клинично значими еритроантитела от клас IgG, директно насочени към еритроцитен антиген на плода, преминали през плацентата във феталното кръвообръщение, тези антитела могат да предизвикат деструкция на феталните еритроцити.

Преминаването на антитела от клас IgG от майката към плода е нормален физиологичен и необходим процес. Известно е, че механизмите на имуноглобулиновия синтез до раждането не са напълно изградени. Майчините IgG антитела, преминали във фетуса, осигуряват пасивен хуморален имунитет и предпазват новороденото от различни инфекции през първите седмици от живота му. Необходимо е да се подчертае, че през плацентата преминават само антитела от клас IgG. Концентрацията на антителата в циркулацията на плода през време на бременността се повишава постепенно, като преди раждане тя се изравнява или дори превишава тази в майчиното кръвообръщение.
 

Как се развива болестта?

Хемолитичната болест на новороденото се дължи на имунен конфликт между майката и плода поради антигенна несъвместимост по Rhesus (Rh) или ABO кръвногруповите системи. Основен антиген в Rh система е D антигенът. При RhD (-) майка и RhD (+) плод в майчиния организъм се изработват анти Rh (анти-D) антитела от клас IgG, които преминават през плацентата в плода и предизвикват тъканна хемолиза.
 


Каква е клиничната картина на хемолитичната болест на новороденото?

Първата бременност протича обикновено без имунен конфликт, но при всяка следваща бременност титърът (броят) на антителата в майката нараства, в организма на детето възниква имунна хемолиза. Тежката форма може да причини интраутеринна (вътрематочна) смърт на плода (фето- плацентарна аназарка), при останалите случаи часове след раждането се появява различно изразен иктер (жълтеница) и анемия. Установява се хепатоспленомегалия (увеличаване на черния дроб). При много тежък иктер необратимо се увреждат базалните и централните ядра на главния мозък от отлагане на билирубин в тях (ядрена жълтеница).  Новороденото е в тежко състояние с неврологична симптоматика и затруднено дишане. Ако преживее, детето остава с трайни дефекти във физическото и умственото си развитие.
 

С какво може да се обърка хемолитичната болест на новороденото?

Може да се дължи на сърдечни аномалии или аритмии, фетални генетични или метаболитни нарушения, интраутеринна инфекция като сифилис или токсоплазмоза или някои други причини, водещи до промени във феталната хомеостаза. Тези смущения могат да се отдеференцират от хемолитичната болест по това, че при тях липсват еритроцитни алоантитела в майчината кръв. Инфекция на майката с парвовирус В19 също може да доведе до хемолитична болест на новороденото, тежка анемия и смърт на плода.

NEWS_MORE_BOX


 

Какво е лечението на хемолитичната болест на новорденото?

 

1. Лечение на плода:

  • Вътрематочни фетални трансфузии;
  • Раждане - зависи от това колко е напреднала бременността;
  • Имуномодулация - тук се включва приложението на венозни имуноглобулини, плазмафереза, комбинирана с имуноглобулини, глюкокортикоиди.

 

2. Лечение на новороденото. Фототерапията и обемното преливане са основните методи за лечение

  • Обменни трансфузии - по този начин се обменят увредените еритроцити, билирубина и свободните майчини антитела в плазмата, коригира се анемията;
  • Фототерапия - тя се явява основно лечение за  хипербилирубинемия с цел предотврятяване на билирубиновата невротоксичност.
  • Други методи на лечение - има предварителни съобщения за приложение на високи дози имуноглобулин с цел редуциране нивото на билирубина и намаляване нуждите от обменно кръвопреливане при това заболяване.