Каква е прогнозата при развитие на фулминантен хепатит?

Състоянието е изключително рядко срещано, но с много лоша прогноза.
Смъртността след развитие на фулминантен хепатит е висока, като достига 80-90% при децата, на които НЕ се направи чернодробна трансплантация.


Прогнозата зависи от множество фактори: възраст на детето, установен патоген (етиологичен причинител), степен и начало на мозъчното засягане (енцефалопатия), отклонения в хемостазата (PT, INR), ниво на фактро V, билирубин, креатинин, кръвно – газови показатели (pH).


 

Максималните стойности на INR, отчетени по време на заболяването имат прогностичен храктер:

  • При INR> или = 4, смъртността достига 86%;
  • INR под 4, смъртността се задържа до около 27%;

Тежките коагулационни отклонения, възраст под 2 години и дългото време преди появата на мозъчно засягане, се свързват с по-висока вероятност, да възникне нужда от чернодробна трансплантация.

 

Какво е лечението?

Лечението налага интензивно лечение и интердисциплинарен подход.

  • На първо място се цели поддръжане на нормален водно – електролитен баланс. Мониторират се жизнените показатели, по възможност с измерване на централно венозно налягане. Избягва се претоварването с течности – водна рестрикция (цели се вливане до около 2мл/кг/ч);
  • Коригират се електролитните нарушения;
  • Мониторира се кръвна захар и тенденцията към хипогликемия. Състоянието изисква инфузия на 10 – 20% глюкоза;
  • Във връзка с коагулационните нарушения се прилага парентерално вит. К, плазмафереза и прясно замразена плазма (с особено повишено внимание, поради опасността от голямо обемно натоварване на отделителна система), преливане на тромбоцитна маса;
  • В 50% от случаите настъпва бъбречна недостатъчност, с вторично въвличане на бъбреците в хепатореналния синдром. Следи се 24 часова диуреза;
  • Чернодробна трансплантация.

Съществуват конкретни показания за чернодробна транплантация, като процедурата се извършва в планов порядък и осовно при хронични форми на хепатит. След самата процедура съществува риск от възникване на редица усложнения – отхвърляне на присадения орган, тежко протичащи инфекции. При децата с хронични чернодробни заболявания (с които има голям опит в процедурата), след успешна органна трансплантация от подходящ донор, трудно се постигат идеални резултати. Проследяването на пациентите е в продължение на десетилетия, като се налага прием на имуносупресори, а в някои случаи и редица допълнителни медикаменти. Повечето деца имат много по-ниско качество на живот, сравнимо с това на здравите.
Категоричен е фактът, че при тежко протичащ фулминантен хепатит, чернодробната трансплантация е единственият ефективен метод за лечение.
 

Референции:

1. Hepatitis in Children, University of Rochester medical center;
2. Pediatric Hepatitis B, May 14, 2021,Nicholas John Bennett, MBBCh, PhD, FAAP, MA(Cantab); Chief Editor: Russell W Steele, MD 
3. Viral Hepatitis, Schwarz, Kathleen B.*; Balistreri, William†,ournal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition: July 2002 - Volume 35 - Issue - p S29-S32;
4. Pediatric Fulminant Hepatic Failure, Aug 09, 2017, Hisham Nazer, MBBCh, FRCP, DTM&H; Chief Editor: Carmen Cuffari, MD