Фебрилните гърчове, представляват гърчове, които настъпват на фона на повишена телесна температура. Обичайно настъпват в хода на вирусна инфекция при деца на възраст от шест месеца до шест години.

 

При всяко дете с фебрилен гърч трябва да се отхвърли наличието на подлежащо тежко електролитно нарушение, интракраниална инфекция или хипогликемия.Фебрилните гърчове изглеждат драматично и силно тревожат родителите, но са с добра прогноза и при повечето от децата липсват последващи нарушения.


За справянето със състоянието е необходимо уточняване на причината, овладяване на самия гърч така също и на температурата и лечение на подлежащата инфекция.
Повишаването на телесната температура е физиологичен отговор на организма в хода на инфекция. Високите нива на цитокини е възможно да променят мозъчната активности и да провокират появата на гърч.

Съществуват някои рискови фактори за появата на фебрилни гърчове:

  • Мъжки пол;
  • Фамилна обремененост;
  • Наличие на перинатални усложнения;
  • Микроцитна хипохромна анемия, железен и цинков дефицит;
  • Нисък серумен калции;
  • Гърчове настъпват най-често в хода на някои инфекции: грип, среден отит, тонзилити, пневмонии, бронхити, синузити и гастроентерити(особено ротавирусни).

Най-често състоянието се наблюдава за първи път около 18-месечна възраст, като от 1 година, до 2,5 годни се наблюдават около 50% от фебрилните гърчове. След 4-тата година, честота рязко намалява.

 

На първо място следва да се уточни типът на фебрилния гърч – прост или сложен.


Простите фебрилни гърчове обичайно са генерализирани тонично-клонични гърчове без фокални прояви. Имат продължителност до 10 минути и приключват спонтанно. Липсва рецидив в следващите 24 часа.


Сложните (комплексни) фебрилни гърчове имат локализирана изява – обхващат например само едната страна на тялото. Продължава повече от 10 минути или може се регистрира повторение в следващите 24 часа. Гърчът е сложен, ако не е настъпило пълно възстановяване през първия час или се наблюдават посиктални неврологични последствия.
 

Следва продължение...

Референции:

1. Pediatric Febrile Seizures, Robert J Baumann, MD; Chief Editor: Amy Kao, MD;
2. Management of Pediatric Febrile Seizures Daniela Laino, Elisabetta Mencaroni, and Susanna Esposito;