Диференциална диагноза на фебрилните гърчове:

При поставяне на диагнозата е водещо състоянието да се отдиференцира от:

  • Втрисане – треперене, без загуба на съзнание. Наблюдава се при повишаване на температурата;
  • Фебрилни делири – остро настъпващо, преходно състояние на обърканост, може да се наблюдава при фебрилитет;
  • Фебрилен синкоп;
  • Рефлекторни аноксични гърчове – децата внезапно започват да куцат поради остра болка или настъпващ шок;
  • Инфекции на централна нервна система – менингит, енцефалит, мозъчен абсцес.

При оценката на дете с фебрилен гърч се следва CABDE – подхода (circulation, airway, breathing, disability and exposure/examination), след първичната реанимация и стабилизиране на състоянието се измерва също така кръвна захар, оценяват се жизнени показатели и се снема подробен физикален статус.


 

Мозъчният абсцес е рядко състояние, с пик във възрастта от 4 до 7 години, протича с гърчове, наличие на огнищна неврологична симптоматика и нарушения в съзнанието при 25-50% от засегнатите, но може и да има субклинично протичане. Доказва се образно изследване – магнитен резонанс.

 

Разграничаването на фебрилен гърч от първи епилептичен пристъп е трудно. Изясняват се условията на възникване на гърча.

 

При простите фебрилни гърчове не се налагат никакви конкретни допълнителни изследвания. Вниманието следва да е насочено към уточняване на подлежащата причина за повишаване на температурата.

 

Препоръките за извършване на лумбална пункция са:

  • Да се обмисли нуждата при деца под 12-месечна възраст, тъй като признаци на бактериален менингит може да отсъстват или да има минимални прояви.
  • Протичането на бактериалния менингит във възрастта от 12 до 18 месеца, също може да бъде атипично.
  • При деца над 18 месеца, лумбалната пункция е показана при наличие на насочващи симптоми за бактериален менингит.

Лечение

При простите фебрилни гърчове не се налага дългосрочен прием на антиконвулсанти.

 

В острата фаза гърчовете се лекуват симптоматично. Осигурява се адекватна рехидратация (за предпочитане перорална, при контактни деца в добро състояние след това). Не се препоръчва непрекъснатия прием на температуропонижаващи. Парацетамол и нурофен се предлагат, за да се облекчи дискомфорта и за овладяване на темпратурата. Приемът на нестероидни противовъзпалителни (като парацетамол или нурофен), не влияе на риска за възникване на повторен фебрилен гърч.

 

За извеждане от гърчовото състояние се прилагат безнодиазепини:

  • Диазепам – 0,25 – 0,5 мг/кг, ректално или венозно;
  • Лоразепам, Мидазолам и др.

 

Някои от медикаментите могат да се изпишат за домашна употреба,

 

Референции:

1. Pediatric Febrile Seizures, Robert J Baumann, MD; Chief Editor: Amy Kao, MD;
2. Management of Pediatric Febrile Seizures
Daniela Laino, Elisabetta Mencaroni, and Susanna Esposito;