Температурните гърчове се наблюдават сред децата, попадащи във възрастовата група от 6-месечна до 5-годишна възраст. Честотата на тези състояния се колебае от 2% до 5% като в някои страни като Индия и Япония достига 10% от децата в посочения възрастов интервал.

 

Въпреки сравнително нениската им честота и неприятното им име, тези гърчове са с доброкачествена прогноза. Под клиничната картина не се крият патологични промени в мозъчния паренхим. Това, обаче, трябва да бъде доказано с изследвания.


 

Основните критерии в класифицирането на фебрилните гърчове са тяхната продължителност, честота в денонощието и мащабa на процеса (дали обхващат цялото тяло или определени негови части). В зависимост от това, те се разделят на прости, комплексни и на фебрилен епилептичен статус.

 

Провокиращ фактор за фебрилните гърчове е повишената темпетарура на тялото над 38 градуса, обусловена, най-често, от вирусна инфекция. Въпреки това, всяко едно прегряване на тялото на детето или температурно състояние с друга етиология може да бъде фактор за отключването на тези временни пристъпи.

 

Това е така, защото температурните гърчове не се дължат на някакъв специфичен причинител, а на абнормална възбудна реакция на незрелия детски мозък към повишаването на температурата. Повишаването може да е почти незначително. В повечето случаи обаче е установена зависимост между честотата и тежестта на пристъпите и по-високите стойности на телесната температура.

 

Сред членовете на някои фамилии е установена по-висока честота фебрилни гърчове. Този факт насочва към търсене на генетична предразположеност към състоянието и действително са открити някои гени, които се асоциират с повишена честота на пристъпите.

 

Температурните гърчове не могат да бъдат наречени заболяване, защото анатомично и физиологично в мозъкd няма патологични промени. В много редки случаи фебрилните гърчове могат да отключат епилепсия. Даже, по-правилно е да се каже, че епилепсията в тези случаи е дебютирала по време на температурно състояние, отколкото, че фебрилните гърчове са довели до епилепсия.

NEWS_MORE_BOX

 

При епилепсията, вече, има анатомични и физиологични промени в мозъка и, в този ред на мисли, тя принципно няма допирни точки с фебрилните гърчове. Така че е неоснователно появата на последните да поражда притеснения за нещо по-сериозно.

 

Като причина за фебрилните гърчове се обсъждат и метаболитни промени като намалена концентрация на цинк и други микроелементи в кръвта, но всичко това едва ли би предизвикало гърч, а по-скоро е съпътстващ предразполагащ фактор с неособено голяма тежест.

 

Температурните гърчове са по-чести сред момчетата, като вероятността пристъпът да се повтори при друго температурно състояние до 5-годишна възраст е над 20%. Над тази възраст не е коректно пристъпите да се наричат фебрилни гърчове и за тях трябва да се търсят други причини.

 

Простите фебрилни гърчове са по-кратки от комплексните. Тяхната продължителност е от секунди до 5-10 минути. Най-често са еднократни в рамките на 24 часа и не оставят послепристъпна симптоматика.

 

По време на генерализираните гърчове детето най-често e в безсъзнание, въпреки отворените очи. Тялото е сковано с потрепвания на ръцете и краката. Дишането е неравномерно. Възможно е изпразване на тазовите резервоари. Понякога пристъпите обхващат единствено ограничени части или половина на тялото.

 

Комплексните температурни гърчове са с продължителност над 10-15 минути, неколкократни са за 24 часа и по-често оставят следпристъпна симптоматика, поради което в литературата се определят като усложнени.

 

По-дългото времетраене и повишена честота на комплексните в по-висока степен биха могли да доведат до по-сериозна патология на мозъка. Именно, поради тази причина, понякога, комплексните фебрилни гърчове се третират с антиконвулсанти. Това лечение не е правило, но, при по-тежки състояния, се прилага, за да се профилактира отключването на друга патология.

 

От друга страна, профилактика в безпристъпния период не се прави. В този период се извършва електоенцефалография (ЕЕГ), за да бъде изключена друга етиология на гърчовете.

 

В диференциално диагнотичен план трябва да бъде изключена и друга патология на централната нервна система като менингит и енцефалит.

 

При фебрилен гърч на детето правилното поведение на родителите няма нищо общо с изпадането в паника, а трябва да е подчинено единствено на здравия разум.

 

Дрехите се разкопчават и детето се поставя на едната си страна, за да бъде избегнато задушаване. Тъй като, детето е в безсъзнание неговият гълтателен рефлекс не функционира. Това абсолютно забранява поставянето на каквито и да е течности и храни в устата, защото те могат да попаднат в дихателните пътища и да предизвикат задушаване!

 

Отчита се времето от началото до края на гърча. Паралелно се наблюдава детето, за да не изпадне то от повърхността, на която е поставено, и да се предотврати нараняване.

 

След отминаването на пристъпа, детето трябва да бъде заведено на лекар, който да изключи друга патология на нервната система като менингит, енцефалит и епилепсия. Електроенцефалография (ЕЕГ) се извършва в безпристъпния период и в огромния брой случаи не показва органично увреждане.

 

Само чистата ЕЕГ в безпристъпния период поставя диагнозата фебрилен гърч! При данни за органично увреждане се говори за епилепсия, дебютираща при фебрилитет и очакваме гърчът да се повтори и при липса на температура.