Фебрилният гърч настъпва най-често във възрастта между 6 месеца и 5 години, на фона на повишена температура – обикновено над 38о С. В огромния процент от случаите се касае за вирусна респираторна инфекция. Важно е обаче да се изключи друга подлежаща причина за състоянието, като невроинфекция или метаболитно нарушение, включително диселектролитемия (промяна в стойностите на електролитите в кръвта, например по-ниско ниво на калций, натрий).


Възрастта може да варира, като според някои научни съобщения има описани случаи и при бебета на 1 месец, както и при деца на 8-годишна възраст. Най-чести са случаите при деца между 18- и 24-месечна възраст, като се наблюдава еднаква честота при момчетата и момичетата.

 
Рискът от развитие на фебрилен гърч възлиза на 2-5% от общата популация, т.е. далеч не всяка повишена температура води непременно до фебрилен гърч. В по-голям процент от случаите фебрилният гърч е еднократен, като при около 30% от децата може да настъпи нов при настоящото или следващо боледуване. Установено е, че при фебрилните гърчове има известна наследственост. Така при деца, чиито родители са имали един или няколко фебрилни гърча в детството, рискът нараства до около 10-20% в потомството.

 
Фебрилните гърчове могат да са няколко вида:

 • Прост фебрилен гърч – той е с кратка продължителност – секунди до 15 минути, генерализиран тонично-клоничен и не се проявява отново в рамките на следващите 24 часа.
 • Усложнен фебрилен гърч – той е по-продължителен (над 15 минути), може да има страна (да обхваща крайниците от едната страна на тялото – леви или десни) или да се прояви отново в рамките на по-малко от 24 часа. 
 • Фебрилен епилептичен статус – продължава повече от 30 минути. 

Точните причини за развитието на фебрилен гърч не са известни, като са изследвани редица генетични фактори, които се счита, че имат отношение. 


Какво да правим при фебрилен гърч?

 • Поставете детето в ляво странично положение върху поврърхност, от която няма опасност да падне. Страничното положение е важно, тъй като по този начин ще предотвратите евентуално задавяне с повърнати материи или със секрети, които се отделят в по-голямо количество по време на гърч.
 • Отстранете всички опасни предмети около детето, които могат да го наранят по време на конвулсивната фаза.
 • Разхлабете горните дрехи, особено тези около врата, така че да не се възпрепятства допълнително потокът на въздух. Наблюдавайте детето за нарушения на дишането – посиняване около устата, лиспа на дихателни движения. 
 • Опитайте се да засечете продължителността на гърча. Ако това не е първи пристъп на детето го снимайте с камера. Това ще предостави много важна информация на лекуващия детски невролог за характеристиката на гърча.
 • Ако това не е първи пристъп на детето, най-вероятно в дома разполагате с Диазепам на ампули или свещички, който може да приложите ректално при продължителност на гърча над 2 минути. Той се дозира спрямо килограмите и възрастта на детето. Ако имате съмнения за дозирането и приложението му, консултирайте се с лекуващия лекар. 
 • Опитайте се да запазите самообладание и да се обадите на Спешна помощ (тел. 112). Това трябва да се случи задължително, ако гърчът продължава повече от 5 минути.

Какво да не правите?

 • Не се опитвайте да фиксирате крайниците на детето в опит да „спрете гърча” – така няма да го изведете от него, а могат да настъпят опасни наранявания. 
 • Не давайте на детето температуропонижаващи средства по време на пристъпа, когато то не е в състояние да гълта и може да го задавите.
 • Не поливайте детето със студена вода по време на пристъп, не го завивайте с мокри чаршафи и други охлаждащи средства – така няма да спрете гърча.
 • Не се опитвайте да отворите устата по време на пристъпа в опит да осигурите дишането. Обикновено челюстите са стегнати по време на пристъп и опитът да се отворят е неуспешен и довежда до наранявания. 
 • Даването на антиконвулсивни средства по време на температура е с недоказан ефект и не намалява риска от развитие на фебирлен гърч.
 • Същото се отнася и за антипиретиците. Въпреки това обаче при дете с анамнеза за фебрилен гърч се препоръчва температуропонижавашото средство да се даде при по-ниска температура – дори при субфебрилна (над 37о С).