Често детската церебрална парализа се свързва с аутизъм и редица други проблеми, които са резултат от ранно страдание на нeрвната система на плода или новороденото.


По определение детската церебрална парализа описва група непрогресиращи остатъчни синдроми, които включват:

 • Двигателен дефицит;
 • Нарушения на мускулния тонус, позата и координацията;

Поради абнормно развитие или настъпило увреждане на главния мозък.


 

Освен гореописаните нарушения, детската церебрална парализа се съчетава често и с:

 • Умствен дефицит (до 50% честота);
 • Когнитивни, обучителни, поведенчески и говорни нарушения (85% от случаите);
 • Епилепсия (от 15 до 60% честота);
 • Разтройства от аутистичния спектър (17%).

Средната честота на детската церебрална парализа е 2,1 на 1000 живородени деца, но значително нараства в следните групи:

 1. Недоносени и родени с ниско тегло към датата на термина (незрели);
 2. Родени с асфиксия;
 3. Данни за мозъчни кръвоизливи и перивентрикуларна левкомалация;
 4. Многоплодна бременност.

Важно е да се разбере, понятието „непрогресиращи остатъчни синдроми“, т.е. това са нарушения, които не се променят във времето (т.е. не напредват), за разлика от прогресиращите невродегенеративни заболявания, които са свързани с прогресивна моторна сетивна и когнитивна загуба (например болести на натрупването, левкодистрофии и др.).

 

Нарушенията на дишането (асфиксия) настъпили перинатално, вродените инфекции, вродените хромозомни аномалии и др. са състояния, които водят до директна или индиректна мозъчна увреда или съответно неадекватно развитие на мозъчни структури.


В зависимост от типа увреда на мозъчниата тъкан се развиват и различни последващи нарушения. Образното изследване е задължително, за да се уточни кои структури са засегнати, така може да се прогнозира и комплексът от очаквани дефицити и нарушения.

 

Превалират примитивни рефлекси, дистонии и патологични синкинезии, които забавят всички процеси от нормалното нервно-психично развитие: изправяне, поддържане на равновесие и прохождане.

 

Детската церебрална парализа се класифицира според водещите двигателни симптоми:

 1. Пирамидна форма – спастична церебрална парализа (квадриплегия, хемиплегия, монопареза);
 2. Екстрапирамидна – дискинетична (атетозна)церебрална парализа; 
 3. Церебеларна, атаксична/хипотонична форма;
 4. Смесени форми;

Спастична церебрална парализа

Тя представлява около 80 - 85% от всички случаи, двойнохемиплегичната форма (квардипареза), се наблюдава при около 20%. Това е най-тежката форма поради двустранно дифузни корови увреждания.


Движенията са вяли, оскъдни има генерализирана мускулна хипотония, която постепенно се заменя с хипертония около 2-ия месец. Децата заемат принудителни пози на тялото, като при най-тежките случаи може да се наблюдава опистотонус.


Наблюдава се псевдобулбарен синдром – затруднено е храненето, не успяват да сучат и преглъщат, налага се поставяне на назогастрална сонда, често страдат от аспирационен синдром. В резултат на всичко това изостават в растежа, наблюдава се хипотрофия и чести пневмонии.


Задържат се примитивните рефлекси и изостават в различна степен в нервно-психичното развитие (не се обръщат, сядат, не се изправят и т.н.)
От неврологичното изследване се установяват спастично повишен мускулен тонус, ръцете са флектирани, приведени към тялото, а долните крайници са в екстензия, живи сухожилни рефлекси с разширени рефлексогенни зони. Установяват се патологични рефлекси от групата на Бабински и Росолимо. С времето се оформят контрактури. Екстрапирамиден синдром и очедвигателно засягане.


При 50% от засегнатите деца, се установява епилепсия. В голяма част от случаите децата са с тежки двигателни дефицити, инвалидизирани и не подлежат на обучение.


Мозъчното засягане се констатира с образни изследвания – магнитен резонанс и компютърна томография.
 

Реферанции:

1. Божинова В. Клинични синдроми и най-често срещани заболявания при изоставане в нервнопсихичното разввитие. В:  Абнормно нервно-психично развитие. Още за аутизма. Пловдив. Медицински университет, 2018, с.9-34.

2. Nelson Textbook of Pediatrics Elsevier eBook on VitalSource, 20th Edition
by Robert M. Kliegman, MD, Bonita F. Stanton, MD, Joseph St. Geme, MD and Nina F Schor, MD, PhD;