Понятията бактериемия и сепсис се срещат сравнително рядко и често не се разбират от родителите. Те предизвикват страх и се свързват с тежки здравословни последици. Бактериемията не е еквивалент на сепсис, като е възможно дори да протича напълно безсипмтомно.

Какво представлява бактериемията?

Бактериемията е наличието на бактерии в системното кръвообръщение. Състоянието може да има различно протичане от преходна безобидна бактериемия (обичайно след стоматологични процедури или малки интервенции). Това обичайно преминава без усложнения и е самоограничаващо се състояние, при липса на рискови фактори за усложенения.В част от случаите може да се развие тежка локализирана или системна инфекция. Повечето случаи на бактериемия преминават спонтанно, сериозните усложнения са сравнително редки и необичайни. Тежките бактериални усложнения могат да бъдат от пневмония, септичен артрит, остеомиелит до мозъчен абсцес и сепсис.


С развитието на ваксините и въвеждането на задължителни имунизации срещу редица бактериални причинители типични за ранна детска възраст, сред които Haemophilus influenzae B и Streptococcus pneumoniaе, заболеваемостта причинена от тях е значително редуцирана.


При наличие на окултна бактериемия се наблюдава основно температура. Може да е в комбинация с лекопротичаща локализирана инфекция  - среден отит, инфекция на горни дихателни пътища и др. Температурата е по-рядко срещана при деца под 3 месеца, в сравнение с тези на възраст от 3 месеца до 3години.


При развитието на сепсис се наблюдава системен възпалителен отговор. Децата изглеждат отпаднали с изразен астено-адинамичен и интоксикационен синдром, учестена сърдечна дейност и/или дихателна честота и повишена температура (като е възможно и състояние на хипотермия). Тежкото септично състояние, води до дистрибутивен шок, което нарушава кръвоснабдяването на жизненоважни тъкани и органи и органна дисфункция. Състоянието е животозастрашаващо.


Септичен шок настъпва в случаите, когато организмът не отговаря на адекватната водно-електорлитна терапия и приложение на вазопресори.


Наличните данни за разпространението – честота, протичане и смъртност на бактериемията сред децата са неточни към настоящия момент, тъй като голяма част от проучванията са проведени преди въвеждането на двете ваксини (срещу S.pneumonie и H.influenzae B).


Децата с окултна пневмококова бактериемия има от 6% до 17% за развитие на перисистираща такава, 2% до 5,8% риск от менингит и 6% до 10% от настъпване на други локални усложнения.


При изследванията преди въвеждането на ваксината против H. influenzae B, вероятността за развитие на персистираща бактериемия, при липса на лечение е достигала 18 – 21%, а рискът от тежки животозастрашаващи усложения 2% до 15% (например менингит).


Особено голяма е значимостта на имунизациите, които значително редуцират рискът от развитие на инвазивни инфекции и тежкопротичащи състояния. Наличието на позитивни хемокултури, изисква своевременна антибиотична терапия, но при липса на клинични прояви се приема за бързопреходно.