Апгар скалата е един от най-широко използваните и лесно изпълними тестове, посредством който се оценява адаптацията на бебето непосредствено след раждането. Обикновено оценката се прави на първата и петата минута след раждането.

 

Скалата е разработена още през 1952 г. и до ден днешен заема неизменно място в оценката на жизнените функции на новороденото. Тя е създадена, за да може лекарят бързо и лесно да се ориентира за здравословното състояние на бебето и да прецени нуждата от провеждане на реанимационни мероприятия.


 

Въпреки, че съществуват противоречиви мнения за точността на скалата и ефективността й в рутинната практика, тя остава до момента най-често използваният метод за оценка на жизнените функции на новороденото.

 

Скалата се състои от 5 показателя – активност, сърдечна честота, отговор при дразнене, цвят на кожата, дишане. Всеки от тях се оценява от 0 до 2 точки, като накрая точките се сумират.

 

1. Активност. Ако бебето движи свободно ръчички и крачета, се точкува с 2 точки. При наличие на слаби движения, като лека флексия, се дава 1 точка. При липса на всякакви движения – 0.

 

2. Сърдечна честота. При пулс над 100 удара за минута се дават 2 точки, при под 100 – 1 точка, при липса на пулс – 0 точки.

 

3. Отговор при дразнене/аспирация. Отдръпване, кихане, кашляне, плач – 2 точки; при наличие единствено на лицева мимика – 1 точки, а при липса на реакция – 0.

 

4. Цвят на кожата. Розовият цвят на цялото тяло, включително ръчичките и крачетата се оценява на 2 точки; при сивкав цвят на крайниците – 1 точка, а ако цялото тяло е сивкаво-синьо – 0 точки.

 

5. Дишане. При нормална честота и ритъм на дишане, силен плач се поставя оценка 2 точки, при бавно и неравномерно дишане и слаб плач – 1 точки и при липса на дишане – 0 точки.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Как се тълкуват резултатите?

След сумирането на точките от петте показателя, се получава резултат от 0 до 10 точки. Данните се отчитат на първата и петата минута от раждането и имат различно значение.

 

На първата минута оценка между 7-10 точки показва нормална адаптация. 10 точки се поставят изключитено рядко, тъй като в мнозинството от случаите ръчичките и крачетата на бебето са все още синкави. Счита се, че това е физиологично състояние, което дори може да се задържи в рамките на дни след раждането. Новородените от тази група обикновено не се нуждаят от интензивни грижи и лечение, като например подпомагане на дишането. Те се поставят на креватче под рутинните грижи за едно новородено.

 

При резултат 4-6 точки говори за средно тежко депресивно състояние. Тези новородени обикновено се нуждаят от първична реанимация за подпомагане на адаптацията, например механична стимулация на дишането, подаване на кислород, осигуряване на топлинен комфорт и т.н.

 

Резултат под 3 точки говори за тежко депресивно състояние. В тези случаи са необходими интензивни грижи и лечение, често и провеждане на апаратна вентилация.

 

На петата минута се отчита отново сборът на точките от отдените показатели. Счита се, че това е по-важният показател, тъй като резултатът отразява риска от развитие на усложнения в дългосрочен план. Все пак трябва да се знае, че Апгар скалата не може с точност да предвиди дългосрочните последствия. Тя се използва като помощно средство за по-бързо оринтиране в клиничното състояние на новороденото и нуждата от предприемане на активно терапевтично поведение.

 

Ограниченията се състоят главно във факта, че това е моментно измерване на жизнените функции, които не са константна величина и бързо могат да се променят. Тя не отчита и някои други фактори, като използване на анестетик или аналгетик при раждането, наличие на малформации на плода, гестационната му възраст, родова травма и други.