Фебрилните гърчове настъпват във възрастта между 6 месеца и 5 години по време на фебрилитет, обикновено над 38о С и при липса на подлежаща неврологична или метаболитна причина за гърча. Те настъпват в 2 до 5% от здравите деца и въпреки, че изглеждат много драматично за родителите, рядко довеждат до развитие на дългосрочни неврологични усложнения. 

 

1. Какви видове фебрилни гърчове има?


  • Прости – генерализирани тонично-клонични пристъпи по време на фебрилитет. Продължителността им е под 15 минути и не се проявяват отново в рамките на следващите 24 часа.
  • Сложни – тяхната продължителност е по-голяма (повече от 15 минути), могат да не са генерализирани, а да засягат само едната половина от тялото например. Те могат да рецидивират  в рамките на 24 часа.
  • Фебрилен епилептичен статус – при продължителност на пристъпа за повече от 30 минути.

2. По-голям ли е рискът за детето, ако има родственик с анамнеза за фебрилен гърч?

Много често се открива фамилна анамнеза за фебрилни гърчове. Това е дало основание на учените да се търси генетичен дефект, който е отговорен за състоянието. До момента не е открит един-единствен ген, който да се асоциира с фебрилните гърчове в детството. Счита се, че състоянието е мултифакторно, като са намесени повече от един генни дефекти, както и фактори от страна на средата и на отделния организъм. 


3. Ще се повтори ли пристъпът?

Това е въпрос, който родителите много често задават. Отговорът му обаче е труден. Нов гърч настъпва при около 30% от децата с първи фебрилен гърч. Ако детето е прекарало 2 или повече епизода на фебрилен гърч, шансът да рецидивира вече е 50%. Такава е и вероятността, ако гърчът настъпи в първата една година от живота на детето.


4. Каква е вроятността детето да развие епилепсия?


Около 15% от децата с епилепсия имат анамнеза за прекарани фебрилни гърчове. Въпреки това рискът от развитие на епилепсия след прекаран фебрилен гърч не се различава драстично от общопопулационната заболеваемост. В проценти това е между 2 и 7%.


Има някои фактори, които увеличават вероятността от развитие на епилепсия след прекаран фебрилен гърч: при наличие на изоставане в нервно-психическото развитие, фамилна анамнеза за епилепсия, комплексни фебрилни гърчове.


5. Каква е причината?


В повечето от случаите се касае за вирусна инфекция. Според проучванията в около 30% от случаите се касае за инфекция, предизвикана от Human herpes virus 6, който предизвиква т.нар. розеола или тридневна треска у деца в кърмаческа възраст. 

 

NEWS_MORE_BOX


6. Какви изследвания са необходими?

 

  • Лумбална пункция. Към нея се пристъпва, за да се потвърди или изключи инфекция на обвивките на централната нервна система – менингит. По принцип при всички кърмачета под 6-месечна възраст, които имат повишена температура и гърчова симптоматика, задължително се извършва лумбална пункция. Към нея се пристъпва и при по-големи кърмачета, когато имунизационният им статус е непълен или несигурен.
  • ЕЕГ. Електроенцефалографията не е задължителна. При дете с първи фебрилен гърч и без други неврологични прояви тя не може да предскаже появата на нов фебрилен гърч или отключване на епилепся в бъдеще дори, резултатът да не е в норма за възрастта.

При абнормен резултат от ЕЕГ, се препоръчва изследването да се повтори след определен период от време – 2-4 седмици.

  • Кръвни изследвания. Счита се, че кръвните изследвания не са задължителни при първи прост фебрилен гърч. В някои случаи се назначават пълна кръвна картина, фактори на възпалението, кръвна захар, електролити, биохимия и други в зависимост от състоянието и клиничната картина при детето.
  • Образни изследвания. При първи прост фебрилен гърч не е необходимо провеждане на компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс. При сложен гърч обаче се преценява индивидуално в зависимост от клиниката дали е необходимо да се предприеме изследване и какво да е то.

 

7. Необходимо ли е лечение?


Системна терапия при прост фебрилен гърч не се налага. Родителите трябва да бъдат информирани за вероятността от нов фебрилен гърч по време на това или следващо боледуване. Те трябва да бъдат обучени как да реагират в такъв случай. Обикновено се предписват свещички Дизаепам или се дават указания за ректално приложение на медикамента. 


Доказано е, че антипиретиците не намаляват риска от повторен фебрилен гърч. Въпреки това се препоръчва те да се дават, още докато детето е със субфебрилна температура (около 37,5о С).