Задължително здравноосигурените лица могат да се лекуват по избор при всеки лекар по дентална медицина, подписал договор със Здравната каса, без оглед на адресната регистрация.

 

 


При посещение на лекар по дентална медицина пациентът следва да носи личната си здравноосигурителна книжка, в която се вписват извършените дейности – код на дейността и на зъба, данните на лекаря по дентална медицина, както и датата на извършване.

 

 

При изчерпване на страниците в здравноосигурителната книжка се използва допълнителен лист-притурка към нея по образец, одобрен от Българския зъболекарски съюз и от Националната здравноосигурителна каса. Осигурените лица могат да получат този документ в районната здравноосигурителна каса.

 

 

Всеки здравноосигурен може свободно да осъществява или променя избора си на лекар по дентална медицина за всяка от договорените дейности за срока на действие на Националния рамков договор. Осигурените лица имат и право да бъдат информирани за пакетите, обемите и стойностите на договорените дейности, преди да им бъдат предоставени денталните услуги.

 

 

При всяко посещение при зъболекар пациентът заплаща потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата.

 

 

Потребителска такса не заплащат:

 

 • малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството;
 • бременни и родилки до 45 дни след раждането;
 • лица със заболявания, включени в Приложение № 14 към НРД за 2011;
 • пациенти със злокачествени новообразувания;
 • здравноосигурени, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредба за медицинска експертиза;
 • социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник;
 • медицински специалисти;
 • пострадали при или по повод отбраната на страната;
 • ветерани от войните, военноинвалиди;
 • задържани под стража лица;
 • задържани на основание чл.63 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
 • задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност или лишени от свобода.

 

 

Всеки здравноосигурен има право при необходимост да направи безплатно секторна рентгенография на зъби и ортопантомография, назначени с направление за медико-диагностична дейност от изпълнител на извънболнична дентална помощ.

 

 

Децата и младежите до 18 години имат право на обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус, изготвяне на амбулаторен лист и 4 лечебни дейности, като до 2 от тях са пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

 

 

Здравноосигурените над 18 години имат право на обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус и 2 лечебни дейности. Дейностите включват две пломби, две екстракции или комбинация от тях. 

 

 

За бременните се предлага и допълнителен обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист.