Денталната рентгенография дава на стоматолога ясна представа за процесите в твърдите и меките тъкани в устата. Рентгеновите снимки се използват за визуализиране на по-дълбоки кариеси, различни заболявания на челюстните кости, пародонтоза, някои инфекции в подвенечните тъкани, някои тумори и др. Те показват наличието на патологични промени в тъканите в устата, а при деца позволяват и проследяване на развитието на челюстите и зъбите. Рентгенографията позволява откриването на заболявания и аномалии в устата на ранен етап, преди да са се превърнали в сериозен медицински проблем.

 

Доколко безопасни са денталните рентегенови снимки?


 

В съвременната радиография са взети няколко предпазни мерки, които правят рентгенологията напълно безопасна.

 

Най-голямо физиологично значение има погълнатата радиационна доза. В съвременните апарати количеството на използваната радиация е много ниско. Например при сегментна снимка (най-честият вид), пациентът се облъчва с 0,005 милисиверта. За сравнение, ежедневната доза, произхождаща от естествения радиационен фон, се равнява на около 3,2 милисиверта, тоест тя е 640 пъти по-голяма. В радиографията водещ е принципът „колкото се може по-малко“. Минимизирането на радиационната доза се постига чрез:

  • използване на бързо проявяващи се плаки;
  • ограничаване на лъча до размера на плаката, винаги когато това е възможно;
  • носене на предпазни покривки, съдържащи олово;
NEWS_MORE_BOX
  • съблюдаване на общите правила за безопасност при работа с радиоактивни материали.

 

При посещаване на стоматолога е необходимо да му се представят всички актуални рентгенови снимки, за да се избегне повторното им извършване. Зъболекарят преценява кога е показано извършването на рентгенова снимка, на базата на прегледа, симптоматиката, риска от наличието на дентално заболяване, възрастта и т.н.

 

При панорамните снимки, които заснемат цялата устна кухина в анфас, върху гърдите и шията се поставя защитна престилка, съдържаща олово. Оловото поглъща рентгеновите лъчи и не им позволява да достигнат органите в гръдния кош. Също така, те осигуряват защита и на щитовидната и околощитовидните жлези.

 

Тъй като радиационната доза е много малка, лекуваните от рак на шията или главата могат спокойно да бъдат подлагани на дентална рентгенография. Нещо повече, тъй като химиотерапията многократно увеличава риска от кариеси, рентгенографията при тези пациенти е много по-често прилагана от средното.

 

Бременността не е абсолютно противопоказание срещу дентална рентгенография, но трябва да бъде обсъдена със стоматолога.