Цезаровото сечение е метод на оперативно родоразрешение, при което плодът или плодовете се екстрахират посредством лапаротомия (разрез на коремната стена) и хистеротомия (разрез на матката). Медицинските показания за раждане чрез Цезарово сечение са точно определени, но в последните години честотата на изпълнението му значително се повиши.

 

За нормална се приема честотата на ражданията чрез Цезарово сечение от 10-15 % от всички раждания. Ако този процент бъде под 10, се смята, че съществува риск от раждане на увредени плодове, а при над 15 % съществуват рискове от постоперативни усложнения.


 

За осъществяването на Цезарово сечение съществуват точно определени индикации. Условно те могат да бъдат подразделение на абсолютни и относителни индикации. За абсолютни индикации се приемат тези, при които има строго медицински показания за спасяване живота на майката и плода. Относителен е този показател, който самостоятелно не е показание за Цезарово сечение, но в комбинация с други фактори е причина за реализирането му. Освен това индикациите за оперативно родоразрешение могат да се подразделят на такива от страна на майката, фактори от страна на плода и комбинирани фактори.

 

Към абсолютните показания за Цезарово сечение се отнасят:

 

1. Тесен таз – за определянето на един таз като тесен основно значение има размерът на conjugate vera obstetrica, която свързва най-изпъкналите точки на промонториума и вътрешната част на симфизата и има размер от 11 см. Тесен е този таз, при който има намаление на един или повече от размерите на таза и conjugate vera obstetrica е < 11 см;

 

2. Пелвио-фетална диспропорция – несъответствие между размерите на таза и размерите на плода, което може да установи преди или в хода на раждането;

 

3. Патологични прикрепвания на плацентатаplacenta percreta, increta и acreta. Патологични състояния, при които плацентата в различна степен е враснала в стената на матката. Установява се чрез ядрено-магнитен резонанс и налага подробно обсъждане на плана за раждане поради високия риск от усложнения;

 

4. Placenta praevia totalis – състояние, при което плацентата изцяло запушва отвора на цервикалния канал и прави невъзможно преминаването на плода през родилните пътища;

 

5. Отлепване на плацентата – животозастрашаващо състояние, което налага спешно Цезарово сечение;

 

6. Пролапс на пъпната връв – спешно състояние, при което се наблюдава изпадане на пъпната връв между предлежащата част на плод и маточната шийка във влагалището. В този случай се извършва спешно Цезарово сечение, като преди това пъпната връв се репонира;

 

7. Фетален дистрес синдром – кардиотокографски данни за фетална хипоксия и асфиксия;

 

8. Патологични предлежания на плода – напречно, косо, челно, лицево;

 

9. Руптура на матката – разкъсване на маточната стена, което води до тежък хемодинамичен срив;

 

10. Заболявания от страна на майката като еклампсия и HELLP синдром – повишено артериално налягане, белтък в урината, отоци и промяна в съзнанието при еклампсия; разрушаване на еритроцитите, тромбоцитопения и повишени чернодробни ензими при HELLP синдром.

 

Към относителните индикации се отнасят възрастта на майката, предходно раждане чрез Цезарово сечение, многоплодна бременност, придружаващи заболявания като диабет, сърдечно-съдови, прееклампсия и др., ненапредване на раждането, седалищно предлежание, недоносеност на плода, преносеност.

 

Според причините и времето на осъществяването си секциото може да се класифицира в няколко групи:

 

1. Планово секцио -  крие най-малко рискове и се извършва в най-удачния момент от бременността, установен от акушер-гинеколога;


2. Цезаровото сечение по спешност -  осъществява се до 2 часа след определяне на индикацията. То може да бъде подразделено на:

  • Първа категория секцио по спешност – съществува реален риск за живота на родилката или плода;
  • Втора категория – нарушения при майката или плода, което не е животозастрашаващо;
  • Трета категория – при ненапредване на раждането, прееклампсия, т.е., когато още не са налични увреждания на майката или плода;
  • Четвърта категория – Цезарово сечение, което се осъществява в подходящо за екипа време;

3. Секцио по желание на пациентката;

 

4. Ресекцио – секцио след предходно такова;

 

5. Секцио парва – раждане на нежизнеспособен плод;

 

6. Вторично секцио – секцио, което се предприема в хода на естествено раждане.


Раждането чрез Цезарово сечение крие рискове както за майката, така и за плода. Усложнения могат да настъпят както по време на операцията, така и в постоперативния период. Сред рисковете, които крие Цезаровото сечение, са кръвозагуба, инструментална увреда на съседни органи, постоперативни инфекции, ендометрит, тромбемболия, хематоми, патологично прикрепване на плацентата при следваща бременност. При плода съществува риск от трудна адаптация, респираторен дистрес синдром, инструментална увреда.

 

Библиография:

Акушерство под редакцията на проф. д-р Ангел Димитров, дм, дмн, 2020 г.
http://bsobgyn.com/guidelines/akusherstvo/7.%20%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf