Поведението при всеки конкретен случай на прееклампсия, еклампсия или HELLP синдром се определя от екип от специалисти в болнична обстановка. В женската консултация се следят стойностите на кръвното налягане, а от кръвната картина и биохимия на бременната, могат да се направят изводи за здравословното ѝ състояние. (Към първа част на материала)

 

Повишаване на телесното тегло, наличието на протеинурия с отоци, завишени чернодробни ензими, понижен брой тромбоцити, трябва да насочат диагнозата към наличие на прееклампсия, или HELLP синдром.


 

Основните грижи за бременната се свеждат до режим на легло, непрекъснат контрол на кръвното налягане, кръвна захар и показатели на кръвосъсирване. При тези пациентки трябва да се очаква наличие на хипогликемия (намалена кръвна захар), която трябва да се коригира, както и протеинурия - повишена загуба на белтък с урината.

 

Когато HELLP синдромът е в комбинация с повишени стойности на кръвното налягане, трябва да започне неговото лечение първоначално с един медикамент в  по-ниски дози, а при неуспех да се повишат дозите, или да се добави втори медикамент. Кръвното налягане може да е с умерено повишени стойности и въпреки това пациентката да прояви клинични симптоми на HELLP. С урината се следи дали има загуба на протеин, като се прави опит това да се коригира с високо белтъчна диета. Понякога наличието на отоци по крайниците се дължи именно на намалено количество на общия протеин в кръвта, дължащо се на „загубата“ на протеин и основно албумин с урината.

 

При по-леки, или умерено изразени форми на HELLP синдром, консервативното лечение може да е с голям успех. В тези случаи, при леките форми на заболяването може да се изчака почти до термин, като стриктно се следят кръвното налягане, динамиките в кръвните показатели и преди всичко степента на тежест на тромбоцитопенията. Ако има драстични промени в тези показатели, които не се поддават на консерватично лечение, тогава се преминава към родоразрешение, което в повечето случаи е оперативно.

 

Когато бременността е след 34-та гестационна седмица и има наличие на  тежка изява на синдрома, се препоръчва родоразрешение в интерес на здравето на майката. Смята се, че 34-та гестационна седмица е период, в който плодът е достигнал до определен етап в белодробната си зрялост. В противен случай, както и в случаите преди 34-та гестационна седмица е необходимо да се направи кортикостероидна профилактика, която да ускори „съзряването“ на белите дробове на плода и да понижи риска от респираторен дистрес синдром след раждането. При наличие на обширни некрози в чернодробната тъкан на майката, както и при наличие на неврологична симтоматика и променена сърдечна дейност, прогнозата за бременната е изключително лоша и в тези случаи заболяването има летален изход.

 

Рискови фактори при HELLP синдром с повишена опасност от майчина смъртност са: 

  • Чернодробен кръвоизлив или руптура на черния дроб;
  • Оток на белия дроб;
  • Бъбречна недостатъчност;
  • Усложнения отстрана на очите, водещи до частична, или пълна слепота;
  • Тежка и трудно повлияваща се на лечение хипогликимия;
  • Преждевременно отлепване на плацентата (abruptio placentae);
  • Коагулопатия и кръвотечения от други органи, които в съчетание с намаленото количество на тромбоцитите, съпътстващо.

 

HELLP синдрома водят до десиминирана интравазална коагулопатия (ДИК синдром), който значително повишава риска от майчина смърт.

 

Диагнозата на това заболяване е трудна, може би поради факта, че по-малко от 10% от пациентките с прееклампсия развиват HELLP синдром. Това се дължи на по-стриктното следене на бременните в женската консултация от една страна, както и на тяхната по-добра информираност и грамотност и знанието, че при всяко отклонение от физиологичното протичане на бременността, трябва да се консултират с лекар. Заболяването рядко започва, без да е имало предшестваща хипертония, или прееклампсия и най-често се проявява именно като тяхно усложнение. Независимо от степента на изява, HELLP синдром е една от причините за тежко усложнение на бременността, което, ако остане неразпознато и нелекувано, може да доведе до майчина смърт.