Излагането на вредни въздействия в периода на бременността, дори и такива, които са се случили в периода преди установяване на бременност, значително повишават риска от развитието на психиатрични и поведенчески проблеми у детето на по-късен етап – установяват изследователи от Общата болница в Масачузетс.

 

В тяхното проучване участват общо 9290 деца на възраст между 9 и 10 години, които живеят в 21 щата. Те установяват, че деца, които били изложени на два или повече, от общо шест нежелани експозиции по време на бременност, имали значително по-висок риск от клинично сигнификантен скор по т.нар. Child Behavior Checklist (детски поведенчески чеклист), който оценява ментални проблеми като депресия, разстройства на вниманието или тревожност.


 

Нежеланите пренатални експозиции са непланирана бременност, майчина употреба на алкохол, цигари или марихуана, усложнения по време на бременността (като напр. гестационен диабет или повишено артериално налягане), както и компликации свързани с раждането (например родови травми). Предтерминното раждане и Цезаровото сечение не били асоциирани с повишен риск.


До момента беше ясно, че такива фактори оказват огромно влияние на плода и бъдещото развитие на детето, но за първи път се наблюдава кумулативния ефект на комбинация от нежелани експозиции. Така например докато деца с нито една нежелана пренатална експозиция имали 7%-ов риск от развитие на сигнификантни психиатрични симптоми, рискът нараства стръмно при деца с четири или повече нежелани експозиции до 29%. Тенденцията се запазила дори при включване на фактори, които биха могли да компроментират резултата от изследването като социално-икономически статус на майката или постнатални експозиции, за които е известно, че повишават риска от психиатрични разстройства при деца, например травматични инциденти.

 

Един от лимитиращите фактори на такова проучване е субективният фактор, свързан със спомена на майката за събитията преди и по време на бременността. Изследването, освен това не включва и фактори като инфекциозни заболявания по време на бременност и стрес, въпреки че това са също установени и доказани рискови фактори в други по-малки проучвания. Според един от водещите изследователи на проучването – проф. Рофман, психиатър в Медицинското училище на Харвард, и неговите колеги, „подът“ на адитивния риск от всеки фактор, вероятно се повдига допълнително за децата, родени по време на COVID-19 пандемията.

 

Източници:

Childhood psychiatric symptom risk strongly linked to adverse exposures during gestation -- ScienceDaily

Association of adverse prenatal exposure burden with child psychopathology in the Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study (plos.org)