Според изследвания пазарът на биологични продукти нараства с 10-15% годишно.

 
Статистиката сочи, все повече европейски потребители търсят означенията за биологичен произход върху етикетите на различни продукти на пазара, в супермаркета или в ресторант.
 
Биологичното земеделие се определя като земеделска система, чиято цел е да осигури на потребителите прясна, вкусна и натурална храна, като същевременно отчита и уважава естествените природни цикли.
 
За да постигне това, био земеделието разчита на набор от цели, принципи и практики, чието предназначение е да се сведе до минимум човешкото въздействие върху околната среда и да се осигури функциониране на земеделската система по възможно най-естествения, близък до природата начин.
 
Практики на биологичното земеделие са:
  • Стриктни ограничения върху използването на пестициди и изкуствени торове, антибиотици за животни, хранителни добавки, спомагателни вещества в преработката на храните, както и други добавки от този тип.
  • Забрана за използването на генетично модифицирани организми.
  • Използване на ресурсите „на място“, например животински тор за обогатяване на почвата или фураж, произведен в самото стопанство.
  • Избор на растителни и животински видове, устойчиви на заболявания и добре адаптирани към местните условия.
  • Отглеждане на животните в свободни, открити пространства и чрез хранене с биологичен фураж.
  • Прилагане на животновъдни практики, отчитащи специфичните нужди на вида.
 
Биологичното земеделие е част от дълга верига на производство и доставки, обхващаща секторите на преработване, дистрибуция и продажби на биологични продукти, докато стигне до потребителя. Всяка дейност в тази верига е организирана така, че да има полезни въздействия в широк кръг от сфери, включително опазване на околната среда, хуманно отношение към животните, потребителско доверие, общество и икономика.
 
В Европейския съюз съществуват стриктни правила за био производство. Тези условия са посочени в Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни.
 
Настоящият Регламент на ЕС за биологичното земеделие определя методите на работа в биологичното растениевъдство и животновъдство и правилата за преработка на храните и фуража, позволяващи използването на думата „биологичен“ върху етикета на крайния продукт. Спазване на разпоредбите на Регламента се изисква и за всички продукти, носещи логото на ЕС за означаване на биологична земеделска продукция Задължително е също така името и/или кода на контролиращите лица (например за България, BG-02), инспектирали и сертифицирали операторите на биологична продукция, да фигурира заедно с това означение.
 
Този „режим на означаване“ е установен, за да осигури на потребителите от държавите-членки на Европейския съюз сигурност и доверие в биологичния произход на продуктите, които се купуват.