За производството на био продукти с високо качество е необходим и достатъчно добре обучен персонал. 

 
Работещите в сектора трябва да са запознати с целите на биологичното производство, да провеждат и допълнителни обучения за подобряване на уменията и квалификацията си. 
 
Според законовите изисквания на ЕС био земеделците трябва да имат високо развити трудови умения. Изискват се строго специфични знания и умения за качествено изпълнение на работата във всички етапи - от производството до доставката на био продукта, и то на ниво, което да позволи използването на означението „биологичен“, логото на ЕС и другите знаци за обозначаване на био производство.
 
Защо е ноебходимо високо ниво на професионализъм? 
 
Тъй като не се използват пестициди и минерални торове в биологичното растениевъдство или фуражни добавки в животновъдството, био производителят трябва да притежава добре развити знания и умения, за да може успешно да поддържа здравето и доброто състояние на отглежданите растения и животни, без да употребява изкуствени средства. 
 
Специфичните умения са необходими и за превенция на проблеми. Земеделецът ги използва, за да не разчита на „бързи решения“ за решаването им, което би нарушило принципите на био производството. 
 
Подходът се прилага и в преработвателния сектор, който е ограничен в употребата на технологични спомагателни вещества и химично синтезирани добавки.
NEWS_MORE_BOX
 
Традиции
 
Био производството на храни се извършва по модерни методи, но корените на системата са в традиционното земеделие. От него съвременният земеделец черпи изпитани знания и практики, като:
 
  • работа с природата вместо срещу нея;
  • използване на оборски тор за обогатяване на почвата и на култури, които могат да бъдат отгледани в стопанството без прибягване до синтетични средства;
  • прилагане на мерки за усилване на естествената защита на растенията и животните срещу болести и вредители, без употреба на пестициди;
  • поощряване на полезните видове - естествени неприятели на вредителите - в района на стопанството.