Депресията е заболяване с огромна социална тежест. Според някои проучвания по-малко от 20% от депресивно болните получават лечение и, въпреки това, антидепресантите са едни от най-изписваните медикаменти в световен мащаб. Очевидната значимост на депресията е мощен двигател за медицинската общност и индустрия по отношение на нестихващия стремеж към намиране на път към лечението на това заболяване.

 

Необходимостта от нови терапевтични подходи е оправдана и от гледна точка на нарастващата честота на фармакологично резистентна депресия. Установено е, че с всеки следващ депресивен епизод, вероятността за развитие на резистентност към прилаганото лечение нараства с 10%.


 

Транскраниалната магнитна стимулация е сравнително нов неинвазивен метод, намиращ приложение както в терапията на депресия, така и в повлияването на други психични разстройства. Идеята на метода е да бъде използвано насочено магнитно поле в активацията или дезактивацията на конкретни области от мозъка, които имат отношение към депресивните симптоми.

 

Доказано е, че при депресия в мозъка преобладават потискащите влияния над активиращите. Тази дисхармония във функционирането на мозъка е предизвикана най-често от хронично натрупан стрес, виреещ върху генетична почва. На молекулярно ниво, в мозъка се отчита спад на някои от възбуждащите медиатори, опосредстващи предаването на информация в разнообразни нервни вериги. Смутеното функциониране на тези вериги обуславя симптомите на депресията.

 

Фармакологичното повлияване на депресията се фокусира върху възстановяването на тези нехармонизирани вериги. Транскраниалната магнитна стимулация, от друга страна, активира потиснатите пътища чрез насочено магнитно поле. Това е доста логично, от гледна точка на това, че нервните клетки са електровъзбудими и въобще законите на физиката не са чужди за човешкия мозък.

 

Играта с параметрите на магнитното поле е определяща за цялостния ефект от процедурата. Полето може да има различна прониквателна способност в мозъка. Най-много то може да достигне до 5 - 6 см дълбочина. Освен това, полето може да има възбуждащ или потискащ ефект. В конкретния случай на приложение на процедурата, при депресивно болни се търси стимулиращият ефект на магнитното поле.

 

От трета страна, е от значение на коя част от мозъка ще бъде приложено магнитното поле. Може да бъде въздействано и на целия мозък чрез специални шлемове. Колкото по-всеобхватно обаче е въздействието, толкова по-неспецифични са ефектите му върху мозъка.

 

Възбуждането на депресираните пътища променя функционалната активност на мозъка, активизирайки неговия собствен потенциал, без да се намесва грубо в химизма му чрез медикаменти. Ефективността на тази процедура доказва, че човешкият мозък има скрития потенциал да пребори депресията!

NEWS_MORE_BOX

 

Успехът на транскраниалната магнитна стимулация е инспирирал идеята за още един метод – електрическа стимулация на вагусния нерв и по този начин активиране на мозъка на болни от депресия пациенти.

 

Страничните ефекти на транскраниалната мозъчна стимулация са редки. Най-често се касае за дискомфорт или краткотрайна болка на мястото на приложение на магнитното поле на главата. По-сериозни описани усложнеия са индуцирани гърчове при пациенти с понижен епилептогенен праг, синкопи, вегетативни нарушения и други. Тези случаи обаче са рядкост и процедурата се възприема като безопасана.

 

Тя има ефект при тежки мигрени. Повлиява и негативните симптоми на шизофрения. В ход са проучвания за приложение на транскраниалната мозъчна стимулация при различни психиатрични и неврологични заболявания и състояния. България също разполага с необходимата апаратура и центрове за провеждане на подобно антидепресивно лечение.