Тънкоиглената пункционна биопсия (ТПБ) е широко разпространен метод за оценка на възлите на щитовидната жлеза. С нейна помощ може бързо и ясно да се даде отговор дали даден ехографски установен възел е доброкачествен или злокачествен. Най-честият въпрос след провеждането на биопсията е: какво следва от тук нататък?


Всъщност най-важната роля за определяне на по-нататъшното поведение е тази на патолога и неговата диагноза.


Как се получават резултатите от биопсията?Тъй като тънкоиглена пункционна биопсия се провежда с тънка игла, обичайно използвана за венозни или мускулни манипулации, полученият материал от биопсирания възел е под формата на групи от клетки (цитология), за разлика от хистологията, която се получава при взимане на парченце тъкан чрез разрез. Цитологичният материал се разстила на предметно стъкло и се оцветява със специални бои, за да бъде годен за гледане под микроскоп.


Цитологичните препарати се разглеждат от специалист по патоанатомия, който дава окончателната диагноза, като класифицира възлите на щитовидната жлеза по унифицираната система Бетезда. Тя се състои от шест диагностични групи, на базата на които се дава практическа насока за последващото поведение.

 

  • Бетезда I – недиагностичен или незадоволителен материал

Получаването на този резултат означава, че не може да се постави диагноза на базата на взетия при тънкоиглената пункционна биопсия материал. Такъв резултат се получава при липсата на достатъчно клетки в материала или пробата е замърсена с кръв, което не позволява добър оглед.


Получаването на цитология с резултат Бетезда I на практика предполага провеждането на повторна биопсия. При повторни недиагностични биопсии, поведението зависи от ехографските характеристики на възела. При липса на ултразвукови белези за злокачественост, може да се продължи стриктно ехографско проследяване. Но при наличието на злокачествени белези или нарастване на възела при проследяване (с >20% на поне 2 от размерите), се препоръчва оперативно лечение.

 

  • Бетезда II – Доброкачествен резултат

Тук се включват взички добркачествени възли на жлезата (колоидни, аденоматозни и т.н.), автоимунния тиреоидит на Хашимото, подострият тиреоидит и др.


След този резултат препоръката е за проследяване на възлите с ехография на 1 до 2 години. Когато обаче възелът носи ултразвукови белези за злокачественост или при проследяване се наблюдава значително нарастване на размерите, се препоръчва повторно провеждане на тънкоиглена пункционна биопсия. При получаване на втори доброкачествен резултат, отпада нуждата от по-нататъшно проследяване.

 

  • Бетезда III – атипия с неясно значение или фоликуларна лезия с неясно значение

Получаването на резултат с тази категория по Бетезда крие най-големите трудности при определянето на последващото поведение. Всъщност, това е неопределим резултат – нито доброкачествен, нито злокачествен. Разликата с първата категория по Бетезда е, че има достатъчно клетки за оглед и материалът е с добро качество. Самите клетки обаче имат някои нетипични белези, които обаче не са категорично злокачествени.


В тези случаи на пациента се възлага най-голямата роля за вземането на информирано решение за по-нататъшното поведение. Обичайно се предлага повторна биопсия, директно оперативно лечение или стриктно проследяване, в зависимост от ехографските характеристики на възела. Съществува и вариант за молекулярно изследване на материала за гени, които се свързват с повишен риск от малигненост, но за момента тази опция в България е трудно изпълнима и много скъпа.

 

  • Бетезда IV – Фоликулярна неоплазма/суспекция за фоликулярна неоплазма

В тези случаи се препоръчва оперативно отстраняване на възела. Възможно е отново да се предложи молекулярно изследване, но ако това не е възможно, оперативното лечение е първи избор.

 

  • Категория Бетезда V – съмнение за злокачественост

В тази категория влизат съмнителните за папиларен или медуларен карцином на щитовидната жлеза възли, както и метастази от други органи или лимфом.


При съмнение за папиларен карцином на щитовидната жлеза, първи избор на терапия е оперативното лечение. Поведението при установяването на метастатично заболяване от друг вид рак или лимфом се определя от препоръките за лечение на основното заболяване.

 

  • Бетезда VI – Злокачествена цитология

Получаването на такъв резултат почти винаги води до операция на щитовидната жлеза. Може да се прилага и активно наблюдение в подбрани случаи, като: противопоказания за оперативно лечение поради придружаващи заболявания, ниска очаквана продължителност на живота или при тумори с много нисък риск за агресивно поведение.


Библиография:

1. Cibas ES, Ali SZ. The 2017 Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology. Thyroid. 2017 Nov;27(11):1341-1346
2. Haugen BR, Alexander EK, Bible KC et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2016 Jan;26(1):1-133