1. Същност

Трансферинът (Tf) е желязо-свързващ гликопротеин с молекулярна маса 80kDa. Синтезира се в черния дроб. Изпълнява ролята на транспортен белтък за железни йони.


В серума се откриват няколко изоформи на трансферин, в зависимост от съдържанието на сиалова киселина (асиало-, моносиало-, дисиало-, трисиало-, тетрасиало-, пентасиало-, хексасиало-,  хептасиало- и октасиалотрансферин), като тетрасиалоизоформата доминира. Представлява около 80% от общотото съдържание на трансферин. Първите три по-слабо сиализирани форми (CDT): асиало-Tf, моносиало-Tf  и дисиало-Tf  са не повече от 1,3%.


 

 


 

2. Метод на определяне

В Цибалаб се изследват изоформите на трансферин c капилярна електрофореза (асиало-, моносиало-, дисиало-, трисиало-, тетрасиало-, пентасиалотрансферин). Слабата сиализация и по-ниския отрицателен заряд на CDT позволяват отделянето му от останалите изоформи.
 

3. Информативно съдържание и клинично значение

Злоупотребата с алкохол нарушава гликозилирането на трансферин, в резултат на което се увеличават слабо сиализираните изоформи (CDT). CDT позитивира след ежедневна употреба на 50 до 80 g алкохол, за период от една или две седмици.

Индикации за определяне на CDT:

  • ранно откриване на злоупотребата с алкохол и заболявания, предизвикани от алкохол;
  • проследяване състоянието на пациенти след отказ от алкохол и ранно откриване на рецидив. CDT нормализира четири седмици след прекратяване приема на алкохол и се увеличава една седмица след рецидив.;
  • разграничаване на алкохолни от неалкохолни чернодробни заболявания;
  • мониториране на  хора с обществени отговорности.

 

Определянето на CDT не е подходящо за скриниг, както и за идентифициране на хора, епизодично приемащи алкохол.


За нормални се считат стойностите на CDT до 1,3%. Резултатите между 1,3 и 1,6% са гранични и изискват повторение на изследването след един месец. Патологични са резултатите за CDT над 1,6%.

Диагностична чувствителност
Диагностичната чувствителност на CDT е по-ниска в сравнение с тази на GGT( 70%). CDT е със значително по-добра чувтвителност спрямо GGT при наличие на рецидив.

NEWS_MORE_BOXДиагностична специфичност
Специфичността на CDT е между 82 и 100%, а тази на GGT е по-ниска. Причина за повишени стойности на GGT могат да бъдат различни медикаменти, тютюнопушене, чернодробни заболявания. Фалшиво-положителни резултати за GGT са възможни при наличие на тежки чернодробни заболявания, билиарна цироза, хроничен хепатит, генетични варианти на трансферин.

Съвместното изследване на CDT и GGT, осигурява по-добра чувствителност и специфичност, в сравнение със самостоятолното им определяне.
 

4. Материал за изследване

Серум

Библиографска справка
1.MacGillivray, R.T.A., Mendez, E.,Shewale, J.G., Sinha, S.K.., Lineback-Zing, J., and Brew, K.(1983). The primary structure of of human serum transferrin. The structure of seven cyanogen bromide fragments and the assembly of the complete structure.J.Biol.Chem. 258, 3543-3553
2.Petren, S., Vesterberg, O. and Jomvall, H.(1987)Differences  among five main forms of serum transferrin. Alcohol Clin.Exp.Res. 11, 453-456
3.Huseby NE, Bjordal E, Nilssen O, Barth T.Utility of biological markers during outpatient treatment of alcohol-dependent subjects:carbohydrate-deficient transferrin responds to moderate changes in alcohol consumption.Alcohol Clin Exp Res 1997:21:1343-6   
4.Reynaud  M, Hourcade F, Planche R. Usefulness of  carbohydrate-deficient transferrin in alcoholic patients with normal  GGT. Alcohol Clin Exp Res 1998:22:615-8
5.Salaspuro M. Carbohydrate-deficient transferrin as compared to other markers of alcoholism: a systematic review.Alcohol 1999:19:261-71