Ракът на пикочния мехур е разнородно заболяване, което представлява уникално предизвикателство пред лекаря. Ракът на пикочния мехур може да бъде ограничен до относително индолентен (неактивен) папиларен карцином, с нисък потенциал за прогресиране отвъд този стадий, до мускулно-инвазивно неопластично заболяване, предразположено към образуване на далечни метастази.

 

Случаите на папиларен карцином са най-добре лекувани по възможно най-консервативен начин, докато мускулно-инвазивните случаи  изискват агресивна хирургическа намеса заедно с адювантни терапии (терапии, които се прилагат след първоначалния метод на лечение с цел подобряване на преживяемостта), за да се осигурят най-добрите клинични резултати.При отчитането на рисковете за възникването на рака на пикочния се използват клиничните и патологичните характеристики на заболяването, за да се  предостави прогностична информация, която подпомага избора на най-добрата терапия за всеки отделен пациент.


Пълна клинична оценка за рак на пикочния мехур се прави чрез снемането на анамнеза, правенето на физикален преглед, образното изследване на горните пикочни пътища и цистоскопия (диагностично изследване, при което на лекарят директно оглежда частите на долния уринарен тракт).


Най-често при хистологията (микроскопско изследване на тъкан) на рака на пикочния мехур се установява уротелиален карцином (приблизително при 90% от случаите), последван от плоскоклетъчен карцином, аденокарцином, микропапиларен, дребноклетъчен и други редки тумори. Не всички уротелиални карциноми съществуват в чист вид. При някои може да възникне отклонение при диференциацията на туморните клетки, проявяваща се в различия в структурата на тумора, която се наблюдава при изследването под микроскоп.


Уротелиалният карцином на пикочния мехур е четвъртият най-често срещан вид рак при мъжете в развитите страни, а рецидив или прогресия на тумора се срещат при повече от половината от пациентите. Клиничното лечение на този тип рак на пикочния мехур е предизвикателство поради хетерогенността на туморите по отношение на инвазия и метастазиране и честите рецидиви в пикочния мехур при пациенти, лекувани с терапии за запазване на пикочния мехур.


Много тумори при пациентите могат да бъдат лекувани успешно чрез сравнително стандартни операции, които не налагат отстраняване на пикочния мехур. По-специално, такива са случаите при туморите, които още не са навлезли в мускулния слой на пикочния мехур.


Някои тумори обаче изискват по-сложни операции, като пълно отстраняване на пикочния мехур (цистектомия). Те се налагат, защото ако туморът е нахлул в мускулния слой на пикочния мехур, тогава има много висок риск пациентът да почине от него.

 

Въпреки че цистектомията или лъчетерапията предлагат най-добрият шанс за излекуване, за съжаление при значителна част от тези пациенти продължава да има висока смъртност. Това се дължи на способността на рака да рецидивира в пикочния мехур, или по-често да метастазира в други части на тялото, като белите дробове, лимфните възли, черния дроб или костите.

 

За много ракови заболявания рискът от рецидив може да бъде намален или отложен, като се назначат лекарства, като химиотерапия преди и / или след операция и лъчетерапия.


Съществуват проучвания, които показват, че някои пациенти с рак на пикочния мехур, който е навлязъл в мускулния слой, подложени на цистектомия и лъчетерапия, имат по-добри резултати, ако са получили предварителна химиотерапия. Това лечение обаче е свързано със значителни странични ефекти.


Нежеланите реакции при химиотерапия могат да бъдат по-проблематични при пациенти с други заболявания. В най-лошия случай появата на странични ефекти може да попречи на пациента да се подложи успешно на операция или лъчетерапия. Ето защо внимателният подбор на пациентите за това лечение е от съществено значение или има реален риск да се причини повече вреда, отколкото полза.


Източници:
National Collaborating Centre for Cancer (UK)
Humphrey PA, Moch H, Cubilla AL, Ulbright TM, Reuter VE. The 2016 WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs-Part B: Prostate and Bladder Tumours. Eur. Urol. 2016 Jul;70(1):106-119.