Туморите на пикочния мехур са повърхностни с често рецидивиране (при 70 % от заболелите) и инвазивни. Последните са с висока смъртност. Срещат се предимно при мъже и възрастни пациенти. Съотношението мъже:жени е 3:1.

1. Каква е причината за туморите на пикочния мехур?

За рискови фактори се считат тютюнопушене, контакт с летливи химикали и анилинови бои, дългогодишен прием на аналгетици, лечение с Циклофосвамид (химиотерапевтик) и радиационна терапия. Постоянният катетър, конкрементите в пикочния мехур, шистозомиазата, което се среща, например в Египет, са причина за развитието на плоскоклетъчен карцином.


2. Какви са туморите на пикочния мехур според типа на клетките?

  • Преходноклетъчни карциноми- това е най-честият тумор на пикочния мехур. Среща се в 90 % от случаите.
  • Плоскоклетъчни тумори - срещат се в 3-7 % от случаите.
  • Аденокарциноми- 2-3 % са аденокарциноми.

3. Как се класифицират туморите на пикочния мехур?

За туморите на пикочния мехур важи TNM-класификацията, с четири стадия на разпространение. В първите три стадия туморът обхваща стената на пикочния мехур до дълбокия й мускулен слой. В 3-ти стадий обхваща и регионалните лимфни възли, а в 4-ти стадий засяга съседните органи с наличие на близки и далечни метастази.

 

При рака се класифицира и според това колко туморните клетки са по-сходни с нормалните мехурни клетки. При рака на пикочния мехур това сходство (или степен на злокачественост) се измерва с т.нар грейдинг (G). Според него туморите се делят на:

  • Високодиференцирани (G1) – доборкачествени с добра прогноза;
  • Умеренодиференцирани (G2 ) – с по-лоша прогноза;
  • Нискодиференцирани (G3) – лоша прогноза, агресивни тумори.

 

4. Каква е клиничната картина?

Клиничната картина е разнообразна. Най-честият симптом е хематурията (кръв в урината). При туморите на пикочния мехур тя е безболкова и епизодична. Съпроводена е с отделяне на съсиреци, които в някой случаи, ако са по-големи, могат да затруднят уринирането и да се получи тампонада.

NEWS_MORE_BOX

 

 

Хематурията може да бъде видима (наричана още макроскопска), когато урината е оцветена в различните нюанси на червеното (от розово до тъмно-червено и дори черно) или невидима (микроскопска), когато цвета на урината е нормален и кръвта в нея се установява лабораторно.

Към клиничната картина може да има и микционни смущения или пък да отсъстват каквито и да е оплаквания.

5. С какво може да се обърка ракът на пикочния мехур?

Изисква да се намери причината за хематурията. Като причина за нея може да бъде камъни в бъбреците или пикочопроводите, или пък в пикочния мехур, хроничен цистит.

6. Как се поставя диагнозата?

Диагнозата се осигурява предимно с цистоскопия. При цистокопията с помощта на инструмент, цистоскоп, през уретрата се прониква в пикочния мехур и така се оглежда за евентуални тумори.

 

Биопсията е важен момент за определяне на типа тумор. Друг метод е и ретроградна пиелография. Чрез трансвезикалната и трансректалната ехография по-точно се прецизира стадият на тумора. Супрапубичната ехография е несигурен диагностичен метод за доказване на лезии под 1 см. Венозната урография е необходима за оглеждане на бъбреците и горния уринарен тракт. Скенерът с контраст е важен диагностичен метод за определяне на разпространението на тумора в околните тъкани и метастазирането на тумора.

7.  Как се провежда лечението?

Основният метод на лечение в по-ранните стадий на лечението е транс уретралната резекция на тумора. При първи стадий на тумора дава 10-годишна преживяемост при много от болните.

 

В случаите, когато ракът на пикочния мехур е навлязъл в дълбочина в мускулатурата, ендоскопското (трансуретрално) лечение не може да осигури необходимата радикалност и се налага пълното премахване на целия пикочен мехур – т.нар. радикална цистектомия.

 

Друг метод е вътремехурната химиотерапия. Двата основни медикамента, които се използват в практиката са Мitomycin – при по-малково рисковите случаи и имунотерапия с Bacillus Calmette-Guérin (BCG) – при по-високо рисковите случаи. Доказано е, че прилагането на вътремехурна имунотерапия с BCG намалява риска от рецидив и прогресия на туморите на пикочния мехур.

 

Лъчетерапия може да бъде алтернатива за лечение при пациенти в напреднал мускулно-инвазивен стадий (T2-4 N0 M0) на рак на пикочния мехур, неподходящи за хирургично лечение (цистектомия). Също така лъчелечение може да се приложи с цел спиране на кървенето при пациенти с инвазивни тумори, при които това не може да се постигне чрез трансуретрални манипулации.