Тихата миокардна исхемия е една от формите на хронична исхемична болест на сърцето. До неотдавна тя е била трудна за доказване. Било то поради липсата на клинична картина или поради липсата на достатъчно ангиографски данни за нея. След въвеждането на тестовете с натоварване и изотопните методи тихата исхемия се доказва много по- често. Така много асимптомни болни са получили възможност за ранно лечение.
 

Дефиниция на проблема

Понятието тиха миокардна исхемия се дефинира, като състояние на преходно нарушение на миокардната перфузия и функция, без това да е обвързано с типична клиника на гръдна болка. Всички типични стенокардни симптоми, като гръдна болка, болка ирадиираща към долна челюст или ключици, задух или персистираща умора не се срещат. И въпреки това, обаче сърцето страда от периодичен недостиг на кръвоснабдяване. А резултатът от това са всички последици на исхемичната болест на сърцето. А именно ремоделиране на камерите, ритъмни нарушения, по-голям инцидент като инфаркт на миокарда. И в крайна сметка прояви на сърдечна недостатъчност. Все още няма конкретни доказателства какъв е броя на болните с тиха исхемия сред попуацията на болните с исхемична болест на сърцето. За жалост обаче, при един много голям процент - 30% дори миокардият инфаркт протича безсимптомно. Именно за това трябва да се мисли и да се търси тази форма на исхемична болест на сърцето.
 
Видове тиха миокардна исхемия:
  • - Тип 1 - това са болни, при които отсъства всякаква симптоматика на гръдна болка или еквивалент.
  • - Тип 2 - болни без клиника след преживян инфаркт на миокарда.
  • - Тип 3- болни с клинични белези на стенокардна болка редувани с асимптомни периоди.
 

Същност на проблема

Анатомичният субстрат и на тихата исхемия се явяват атеросклеротичните плаки в областта на коронарните съдове. Някои проучвания убедително доказват ролята на коронарния спазъм (свиване) в областта на налична плака. Тихата исхемия възниква по-често в покой или при минимални физически натоварвания. А продължителността на епизода е не малка и понякога достига до 12 часа. Безсимптомната миокардна исхемия се появява много често при нормални стойности на артериалното налягане и минимално покачване на сърдечната честота. Реално това са условия на минимално покачване на кислородната консумация на миокарда. Застрашени са пациентите с напреднала възраст и захарен диабет.
NEWS_MORE_BOX
 
 

Трудно ли се поставя диагнозата?


Амамнезата при тези пациенти има малко значение поради липсата на клинични белези на болестта. И въпреки това подробната информация за фамилната анамнеза има огромно значение за оформяне на рисковия профил на болните. Стандартно при болни, при които се подозира исхемична болест е необходими изследването на липидния профил и провеждане на ЕКГ. На нея рядко могат да се открият промени, които да насочват за сърдечно страдание. Но въпреки това откриването им налага извършване на допълнителни изследвания.
 
Провеждане на тестове с натоварване имат изключително голямо значение за откриване на тази група от пациенти. Това са тестове с физическо или медикаментозно натоварване за откриване на електрокардиографски промени при болни без клиника. Радиоизотопните методи откриват най- ранните епизоди на миокардна исхемия. За това винаги, когато има основание и възможност е уместно да се провеждат. Регистрирането на тиха исхемия чрез тези методи автоматично насочва болните за провеждане на ангиографско изследване и оценяване състоянието на коронарните съдове. 
 

А как се провежда лечението?

Както и при другите форми на хронична исхемична болест на сърцето и при тихата исхемия е уместно провеждане на терапия за намаляване на консумацията на кислород от миокарда. Провежда се с нитрати и бета- блокери. Дефинитвното лечение се заключава до оперативна реваскуларизация ( възстановяване на кръвотока на засегнатите съдове). Всичко това облекчава и удължава живота на тези пациенти.