Какви са клиничните форми на тежкия остър респираторен синдром?

Наблюдават се главно средно тежки и тежки форми. При децата заболяването е по-рядко и протича по-леко. Предполага се, че при тях не се развива такъв агресивен имунен отговор, от значение е и липсата на съпътстващи заболявания.


Рисковите фактори за тежко протичане на болестта са възраст над 50-годишва възраст, съпътстващи сърдечносъдови заболявания, хепатит, диабет и др.Какви са лабораторните промени при тежкия остър респираторен синдром?

При част от болните се установяват левкопения (намален брой на левкоцитите в кръвта) с лимфопения (понижен брой на лимфоцитите в периферната кръв), тромбоцитопения (намален брой на тромбоцитите в кръвта), повишени стойности на ензимите - креатин фосфокиназа и особено на лактатдехидрогеназа.


Как се поставя диагнозата за тежкия остър респираторен синдром?

За нуждите на епидемиологичния контрол Световната здравна организация е предложила дефиниция на клинично изявените случаи на тежкия остър респираторен синдром (ТОРС), която се основава на клинични, епидемиологични и лабораторни данни.


Заболяването се подозира при необяснима пневмония и епидемиологични данни за контакт с болен от ТОРС или посещение на район, епидемичен за ТОРС.


За откриването на причинителя при диагноза се използват PCR (полимеразна верижна реакция – метод за молекулна диагностика) и серологични реакции (за доказване на специфичен антиген или антитяло в кръвния серум). Откриването на вирусния геном чрез PCR в респираторни секрети, плазма или урина в началото на заболяването и по-късно във фецес (изпражнения) е метод на избор.


Специфични серумни антитела се определят чрез ELISA (имуноензимен метод в клиничната имунология) в двойни серумни проби, взети в началото и в реконвалесценцията (периодът на пълно възстановяване след прекараното заболяване). Серологичната диагноза обаче е късна и ретроспективна.


Как се прави диференциалната диагноза?

Диференциалната диагноза е широка, включва всички тежки пневмонии - легионелна, Q треска, орнитоза, аденовирусна, микоплазмена, грипна и др. Разликите са главно епидемиологични, решаващи са изследванията на причините за болестта.


Каква е прогнозата при тежкия остър респираторен синдром?

Прогнозата е много сериозна. Смъртността е средно 10%, при възрастни над 65 години - около 50%. Неблагоприятни прогностични фактори освен възрастта са високите стойности на лактат  дехидрогеназа и абсолютната неутрофилия (увеличен брой на неутрофилните гранулоцити, съдържащи се в кръвта).


Какво е лечението при тежкия остър респираторен синдром?

Няма специфична терапия с доказан ефект. Широко са прилагани кортикостероиди, които невинаги са ефективни. Лечението, съсредоточено към болестотворните фактори е основно, дори животоспасяващо. Прилагат се дихателна реанимация с изкуствена белодробна вентилация, поддържащата терапия с кислород, витамини, широкоспектърни антибиотици и др.


Каква е профилактиката при тежкия остър респираторен синдром?

Епидемията от ТОРС мобилизира институциите по здравеопазане в целия свят за прилагане на мерки за инфекциозен контрол и ограничаване на заболяването. Тези мерки включват: създаване на дефиниция за случай на ТОРС, съвети за ограничаване на пътуванията до ендемичните страни, както и скриниране по летищата на идващите от тези страни за температура, издирване и карантина на контактните. Използване на медиите за съобщаване на информация за болестта.


Разпространението на ТОРС сред медицинските служители налага спазването на правилата за превенция на инфекциите, предавани по въздушно-капков и контактен път.


Остава неустановено дали овладяването на епидемията е в резултат на приложените мерки, или е част от климатична или друга неизяснена епидемиологична особеност на ТОРС и дали и кога заболяването ще се появи отново. От значение е обаче хората да са готови за такава възможност, тъй като ранното разпознаване на първите случаи и прилагането на подходящ инфекциозен контрол са критични за овладяването на евентуална бъдеща епидемия.


Специфична профилактика няма, в процес на клинични изпитвания е ваксина.