Скалите (системите) за оценка на степента на травмата (trauma scoring systems) са основен инструмент, използван в сферата на спешната медицина и интензивното лечение.

 

Основните им цели са:


  1. Осъществяване на ефективен триаж на пациентите;
  2. Прогнозиране на развитието на състоянието на пациента;
  3. Гарантиране на високо качество на медицинското обслужване;
  4. Приложение в клинични проучвания;
  5. За целите на реимбурсацията.

       
Скалите за оценка на степента на травмата се класифицират като физиологични, анатомични и комбинирани. Те са от основно значение за научните проучвания при травматичните пациенти. 

 

Оценката на състоянието чрез скали е въведено едва преди около 50 години. Опитът да се обобщи състоянието на пациента чрез числен резултат от скала е доста амбициозен и съществуват много лимитиращи фактори. Точно заради това има много скали за оценка на състоянието на травматичните пациенти, всяка от които има своите предимства и недостатъци.

 

Физиологичните скали са RTS (revised trauma score), APACHE (Acute physiology and chronic health evaluation), SOFA (sequential organ failure assessment score), SIRS (systemic inflammatory response syndrome score) и ЕМТRАS (Emergency trauma score).

 

При доболничната спешна помощ най-широко се използва RTS. Променливите, които се отчитат при нея са 3: резултатът от GCS (Glasgow Coma Scale), SBP- стойности на систоличното кръвно налягане и RR (respiratory rate- дихателна честота). За всеки параметър резултатът се отчита в точки от 0 до 4. GCS резултатът се отчита предварително по определени правила и се определя неговата кодирана стойност по RTS скалата. В спешното отделение за триаж отчетените резултати за всеки параметър се сумират и сумарният резултат е от 0 до 12 точки.


RTS резултат под 11 точки индикира нуждата от транспорт на пациента към спешен травма център. Има усложнен вариант на RTS скалата - кодирана RTS скала, която е неподходяща за бърза оценка в условията на спешност, но би могла да се използва за по-детайлно прогнозиране на изхода от болестта. Повечето лимитиращи фактори на тази скала идват от GCS - определянето на резултата е неточно и непълно при интубирани пациенти, медикаментозно повлияни, злоупотребили с алкохол, глухонеми и т.н. Тежестта на травмата може да бъде подценена, особено при пациенти, които имат  увреди само в една система.

 

RTS скала

 

GCS score Систолично налягане Дихателна честота Точки
3 0 mmHg 0 0
4-5 <50 mmHg 1-5 1
6-8 50-75 mmHg 5-9 2
9-12 76- 90 mmHg >30 3
13-15 >90 mmHg 10-30 4


 

APACHE скор системата е използвана за първи път през 1981 г. през първите 24 часа от престоя на пациент в интензивното отделение. Представлява скор от 0 до 71 точки. Подходяща е за травматични и хирургични пациенти в отделението по интензивни грижи. Състои се от два компонента: оценка на хроничното здраве (оценява коморбидност за хронични заболявания като захарен диабет, чернодробна недостатъчност, бъбречна недостатъчност, сърдечни заболявания, онкологични заболявания и др.) и APS (Acute physiology score). APACHE скалата има различни версии, като някои от най-новите са APACHE lll, APACHE lV, SAPS 3 и др. 

APS компонентата оценява състоянието на големите физиологични системи в човешкото тяло- нервната, сърдечносъдовата, отделителната, гастроинтестиналната, дихателната, хематологичната. През 1985 г. системата е ревизирана в APACHE ll, като променливите в APS, които се оценяват, от 34 стават само 12. 

 

Вземат се предвид най-лошите резултати на пациента за първите 24 часа от престоя му в интензивното отделение. Тази система отчита тежестта на травмата и смъртността като вероятност в проценти, но не е предназначена да отчита подобрение в хода на лечението. Лимитиращите фактори идват от големия брой данни, които е необходимо да се съхранят, въведат точно и изчислят. За точното изчисление, интерпретация и воденето на статистика е необходим специален софтуер и специални калкулатори за улеснение на медицинския персонал.

 

Други ограничения идват отново от GCS. Проучвания показват, че APACHE се справя по-зле от Trauma and Injury Severity Score (TRISS) в прогнозирането на смъртността при травматичните пациенти.

 

SOFA скорът (The sequential organ failure assessment) е друга физиологична скала за оценка на състоянието и предвиждане на смъртността. Тя отчита няколко системи: дихателната (PaO2/FiO2, mm Hg), сърдечносъдовата (кръвно налягане/ вазопресори), чернодробната система (билирубин mg/dl), коагулационен статус (брой тромбоцити), бъбречна функция (креатинин), нервна система (GCS).

 

SIRS скалата оценява неспецифичният възпалителен отговор на пациента при травма, остър панкреатит, инфекции и изгаряния.

ЕМТRAS (emergency trauma score) служи за прогнозиране на смъртността и оценява показатели, които са достъпни в първите 30 минути от престоя на пациента в спешното- възраст, протромбиново време, излишък на базите и GCS скор. 

 

Проучванията показват, че тази скала прогнозира добре изхода от болестта, без да е необходимо да се знаят детайлно всички травми на пациента, ето защо е силно подходяща за бърза преценка на състоянието и рисковете.