Участието на пациента в лечението на захарния диабет е изключително важно за добрия контрол на кръвната захар. Влизането му в ролята на терапевт позволява той самостоятелно да оцени резултатите от лечението и да осмисли собствения си принос. 
 
Основните трудности пред лекуващия лекар за постигане на оптимален контрол на захарния диабет често са липсата на критичност към заболяването и негативното отношение към лечението. Обратно, при хората, които активно участват в лечението на заболяването, диабетът е добре контролиран. При тях по-рядко се установяват хронични усложнения или те се развиват на по-късен етап.
 
В постигането на оптимален гликемичен контрол основна роля играе обучението на пациента, за което носи основна отговорност лекуващият лекар и медицинската сестра. Нерядко в обучението вземат участие и роднините, които трябва да оказват подкрепа.
 
Пациентите със захарен диабет е необходимо да бъдат обучени за:
  • Вида храни, които е подходящо да консумират и кои да избягват; брой на храненията; начина на приготвяне на храната и евентуално дневния калориен прием.
  • Вид и седмична честота на физическа активност, съобразени с функционалния капацитет.
  • Кога и как да изследват кръвната си захар с глюкомер и как да интерпретират получения резултат.
  • Начин на прием на антидиабетните медикаменти, вкл. перорални препарати и/или инсулин.
  • Работа с инсулинова писалка; инжекционни техники и места на инжектиране на бърз и бавен инсулин.
  • Борба с вредните навици – тютюнопушене, алкохол и др.
 
Фундаментална цел на лечението на захарния диабет е постигането на кръвна захар на гладно и след нахранване близка до физиологичната. Това оказва отражение и върху развитието на хроничните усложнения при диабет. Отлага се увреждането на нервните структури, малките и големи съдове.
 
Както лечението, така и обучението трябва да се провежда индивидуално и не следва всеки диабетик да бъде третиран еднакво. При по-младите диабетици, с малка давност на заболяването и очаквана голяма продължителност на живот, целите на лечението следва да са по-агресивни със стойности на кръвна захар близки до физиологичните.
 
При възрастните диабетици, с наличие на едно или повече усложнения (особено преживян сърдечно-съдов инцидент), с голяма давност на заболяването и очаквана по-кратка продължителност на живота, целите на терапията трябва да са по-малко „агресивни”.
 
NEWS_MORE_BOX
 
При пациентите със захарен диабет тип 2 оптималната честота на измерване на кръвната захар с глюкомер зависи от вида на лечението му (перорално или инсулинолечение), както и от това дали е постигнат оптимален контрол на гликемията.
 
Прицелните стойности на кръвната захар са:
  • Кръвна захар на гладно ≤ 6 mmol/l.
  • Кръвна захар непосредствено преди хранене < 7,8 mmol/l.
  • Кръвна захар 2 часа след нахранване < 8 mmol/l.
  • Кръвна захар преди лягане не по-ниска от 6-7 mmol/l.
 
Ако диабетикът е на перорална терапия, в най-общия случай се препоръчва измерване на кръвната захар на гладно 1 път на седмица или през ден, когато кръвната захар е по-висока. Вторият прицел е измерването на кръвната захар, непосредтвено преди хранене. На трети етап, след нормализиране на предходните две, се цели постпрандиалната (кръвната захар след нахранване) да е под 8,0 ммол/л. 
 
При лицата с диабет тип 2 на терапия с предварително смесен инсулин (т.нар. микстури) се препоръчва двукратно дневно измерване на кръвната захар, преди всяко приложение, поне 2-3 пъти в седмицата.
 
При всички диабетици (с тип 1 и тип 2), които са на четирикратно приложение на инсулин е подходящо измерването на кръвната захар 4 пъти в деня, преди всяка апликация и хранене. В случаите на лош гликемичен контрол, с високи стойности на гликирания хемоглобин се препоръчва измерването на кръвната захар и 2 часа след нахранване
 
Необходимо е всеки диабетик, особено на интензивна инсулинова терапия, да си води дневник с измерваните стойности на кръвните захари и количеството приета храна на закуска, обяд и вечеря.