Извън първите 10 по честота, но 4-ти по смъртност в онкологията – това показва статистиката за рака на панкреаса. Само в 20% от случаите злокачественото заболяване се диагностицира в ранен стадий, когато болестта в повечето случаи е коварно асимптомна.

 

Фамилно обременен/а съм. Да следя ли туморни маркери като профилактика?


Два са туморните маркери, които рутинно се изследват в България и в 90% от случаите са завишени при панкреасен аденокарцином. Това са СА 19-9 и СЕА (карциноембрионален антиген). Тези маркери не са строго специфични за рак на панкреаса, може да се покачат и при възпалителни заболявания, а има и болни, при които стойностите на двата маркера са в нормални граници. Туморните маркери са единствено груб ориентир като тяхното тълкуване има значение в контекста на клиничната картина, други лабораторни и образни изследвания. 

 

Как се поставя диагнозата?

Пътят до поставяне на дигноза рак на панкреаса не е кратък. Той включва гастроинтестинални симптом/и, които да насочат личния лекар да консултира болния с гастроентеролог. Следва визуализиране на формация в структурата на панкреаса и/или на метастази в други органи чрез образни изследвания (ехография, КТ, МРТ). Извършва се биопсия на основната формация в панкреаса или на суспектни за метастатични чернодробни или други паренхимни лезии. Хистологичният резултат от биопсията поставя диагнозата и от този момент пациентът се поема съвместно от хирург и онколог за преценка на терапевтичното поведение. 

 

Защо ми предлагат първо химиотерапия, след което преценка за операция като нямам метастази?

30% от новодиагностицираните пациенти са с локално-авансирал рак на панкреаса. В тези случаи извършването на радикална операция (без оставане на непремахнати туморни клетки и тъкани) е практически невъзможно поради инфилтрация от основната формация на съседни анатомични структури, най-често съдове. 

 

При болните с локално-авансирал панкреасен аденокарцином няма данни от проведените образни изследвания за видими далечни метастази. Въпреки това, инфилтацията на големи съдове предполага попадане на туморни клетки в кръвообращението, поради което рискът за микрометастази, все още невидими на проведените изследвания, е висок. Стойностите на туморния маркер СА19-9 също могат да влезнат в съображение при т. нар. гранични (borderline) тумори,  при които няма инфилтрация на големи ретроперитонеални съдове, но поради други причини извършването на радикална операция е съмнително. Статистика показва, че при стойности на СА 19-9 над 300 U/mL (при норма до 35 U/mL) около една трета от болните са с нерезектабилен карцином. 

 

Пациентите с локално-авансирал рак на панкреаса са показани за предоперативна химиотерапия, която потенциално би ограничила процеса в панкреаса и би намалила размерите на формацията, за да бъде последната хирургично радикално отстранена. Предприемането на операция без предоперативна химиотерапия при тази група пациенти е категорична грешка и това го доказват дузина големи международни проучвания. 

 

На годишната среща на Европейската онкологична общност (27.09-01.10.19) бяха докладвани резултати от клинично проучване NEOLAP, в което са включени 168 пациента с локално-авансирал панкреасен аденокарцином. При болните е проведена предоперативна химиотерапия по две различни схеми, като почти 30% от всички включени пациенти са достигнали до оперативна интервенция поради повлияване на заболяването от проведеното лечение. Останалите 70% от болните подлежат на продължаване на химиотерапията по друга схема. 

 

Има ли смисъл премахването на първичната формация в панкреаса при метастазирало заболяване?

При метастазирало заболяване пациентите подлежат инициално единствено на химиотерапия. Сравнително рядко, при отговор на лечението и резектабилни чернодробни метастази и първична формация в панкреаса, може да се обсъди едноетапно или двуетапно хирургично лечение в голям обем (панкреатектомия с чернодробна резекция). Този подход изисква опитен мултидисциплинарен екип, какъвто притежават малко болници в страната. Във всички останали случаи на метастазирало заболяване премахването на първичния тумор не подобрява прогнозата.

 

Има ли лекарства, различни от химиотерапия, за метастазирал рак на панкреаса?


Една от одобрните за приложение схеми в България и ЕС е комбинация от цитостатик (кратко вливане) с прицелно лекарство (таблетна форма, ежедневен прием). Схемата не е сред предпочитаните за метастазирало заболяване, поради по-малката и ефективност. Очаква се одобрението на ново прицелно лекарство, за приложението на което ще са необходими допълнителни генетични изследвания на туморните блокчета на пациентите. Тази молекула обаче, ще бъде ефективна едва за около 8% от общата популация болни с рак на панкреаса.