Ракът на млечната жлеза е на първо място по честота при жените и представлява повече от 25% от всички злокачествени заболявания при тях. След диагностициране на болестта пред пациентите стоят въпросите за вида и адекватния алгоритъм на подходите в лечебния процес.

 

Лечението на страданието изисква комбинирането на няколко терапевтични подходи в различна последователност и обем в зависимост от конкретните случаи. Тези подходи са оперативният, системното лекарствено лечение и лъчелечението.


 

Каква е последователността на прилагане на терапевтичните методи?

Операцията на засегнатата гърда е основен метод в лечебния процес. В случай на метастазирало заболяване до оперативно лечение рядко се прибягва, поради очакваната ниска степен на ефектвност от метода, след като туморните клетки вече са се разпространили из тялото.

 

Понякога операцията се предхожда от системно лекарствено лечение и/или лъчелечение. Терапията преди операция се нарича неоадювантна, цели намаляване размерите на тумора и постигане на радикална операция.

 

Операцията може да е в обем квадрантектомия (премахване само на част от гърдата) или мастектомия (на цялата гърда) с дисекция и на лимфни възли в близост до засегнатия орган.

 

След извършване на операция, определяне стадия на заболяването и хистологията на тумора (от патолог) на специализирани комисии в комплексните онкологични центрове се обсъжда необходимостта от лъчелечение, химиотерапия и хормонална (ендокринна) терапия, както и последователността на тези терапевтични методи.

 

Как се определя стадият на заболяването?

Големината на пътвичния тумор (в милиметри на най-големия диаметър), броят и характеристиките на засегнатите лимфни възли (доказани от патолог след операцията) и наличието на далечни метастази (доказани с образни изследвания и/или биопсирани) са факторите, които определят колко напреднало е забояването и какъв е неговият стадий.

 

Важна ли е хистологията на тумора за избор на лечение?

Хистологията на тумора се определя от патолог след корова биопсия от тумора или след извършване на операция. Освен доказването на хистологичния (микроскопски) вид на тумора, още по-важно е извършването на имунохистохимични изследвания за рецепторен статус и HER2 статус на туморните клетки. Това са характеристики, които се доказват чрез специфични изследвания само в някои лаборатоии в страната, но са от изключителна важност за изготвянето на адекватен терапевтичен алгоритъм.

 

Как да извърша необходимите изследвания, ако в лечебното заведение, където са ме оперирали не са го направили или нямат възможност?

 

Хистологичните препарати от биопсията или операцията се пазят в парафинови блокчета под конкретен номер в патологията на лечебното заведение, където пациентът е бил биопсиран или опериран. Всеки пациент има право да ги изиска безплатно от мястото, където се съхраняват. След като се сдобие с материалите, пациентът може да ги занесе в лабораториите, където се извършват посочените изследвания.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Как да процедирам след операцията?

 

Епикризата от проведеното оперативно лечение, пълна хистологична оценка и придружаваща документация се депозират в специализирани кабинети на комплексните онкологични центрове, където ежеседмично се провеждат онкологични комисии за преценка на по-нататъшното терапевтично поведение.

 

Възможно ли е да няма лъчетерапия?

 

Да, но строго се спазват индикациите за това.

 

Възможно ли е да няма химиотерапия?

 

Да, в случаите на много нисък риск от рецидив на заболяването, при противопоказания за извършване на химиотерапия и/или при отказ на пациента.

 

Кога се прилага хормонална (ендокринна) терапия?

При позитивен хормонален рецепторен статус. Ето защо, точното определяне на този статус е от решаващо значение за възможността за прилагане на този вид лечение.