Сърцето се състои от четири кухини – две предсърдия и две камери. Съкращаването на тяхната мускулатура става под стимулацията на електричен импулс зароден в особен вид миокардни клетки, част от проводната система на сърцето. Благодарение на физиологичните особености на клетките във всяка една част от тази проводна система и на обкръжаващия я миокард, съкращаването на последния е строго координирано. Инициатор на възбуждането е т.нар. синусов възел, разположен в дясното предсърдие. Той възбужда първо предсърдиятаслед което електричният стимул се предава по специализирани пътища и възбужда и камерите. Всеки стимул на синусовия възел провокира едно съкращение на предърдия, следвано от камерите и оформя т.нар. синусов ритъм.

При предсърдно мъждене настъпва хаотична електрична стимулация на предсърдията, израз на която е и некоординираното съкращение на отделните мускулни фибрили и в крайна сметка – невъзможност за качествено съкращение на цялото предсърдие, а само трептене и то с много висока честота от порядъка на над 500 съкращения в минута . Това обаче не се отразява на камерите, тъй като проводната система филтрира тези електрични стимули. Все пак те започват да се съкращават нерегулярно и с честота по-висока от обичайната.

Предсърдното мъждене много често няма никаква клинична изява и хората изобщо не знаят за наличието му. Симптоми, които то все пак може да провокира, са сърцебиене, прескачания, както и слабост, безсилие до колабиране, болка в гърдите, задух във връзка със сърдечна недостатъчност, объркване.То може да бъде новооткрито, пароксизмално (за по-малко от една седмица), персистиращо (за повече от 7 дни) или хорнично, постоянно или рецидивиращо.

Промените в сърдечния мускул, които водят до предсърдно мъждене могат да са с различен произход – артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, промени в резултат на вродени сърдечни или придобити клапни пороци, първично заболяване на самата проводна система, както и предходна сърдечна операция. Други причини са тиреотоксикозата, белодробни заболявания като пневмония, белодробен тромбемболизъм, емфизем, както и сънна апнея, дългогодишна употреба на стимуланти, включително тютюн и кофеин, алкохол, вирусни инфекции. Предсърдното мъждене може да бъде и изолирано, първично, без видима подлежаща причина.
 
Кои са рисковите фактори за развитие на предсърдно мъждене?

Това са напредването на възрастта, наличието на сърдечно-съдови заболявания като артериална хипертония, исхемична болест на сърцето и други заболявания. Злоупотребата с алкохол може да провокира излизане от синусовия ритъм. Счита се, че има и известна наследствена компонента.

Какви са възможните усложнения?

При предсърдно мъждене механиката в съкращението на предсърдията предполага неефективно изтласкаване на кръвта към камерите. Едно от възможните усложнения е настъпването на тромбемболизъм. Нака се стига до ограничаване на кръвоснабдяването на засегнатия орган. Особено висок е риска при пациенти с предсърдно мъждене от настъпването на инсулт. Рискови за такъв инцидент на фона на предърдно мъждене са лица в напреднала възраст, с придружаващ захарен диабет, артериална хипертония, данни за сърдечна недостатъчност.
 
Как се установява наличието на предсърдно мъждене?


За него може да се мисли дори и само след един рутинен преглед, при което се установява аритмична сърдечна дейност при измерването на пулса. Потвърждава се въз основа находката от електрокардиограмата. ЕКГ е отражение на биоелектичните промени в миокарда, регистрирани с помощта на проводници на повърхността на тялото. При предсърдно мъждене липсват Р-вълните, показателни за съкращението на предсърдията, и се регистрират нерегулярни R-R-интервали, съответстващи на периода между отделните контракции на камерите. В случаите, в които аритмията не е постоянна през деня и не се регистрира при прегледа, се налага провеждането на Холтер ЕКГ – наблюдение през целия ден. Ехокардиографията е метод за образна диагностика, който с помощта на ултразвукови вълни дава реална представа за структурните промени в сърцето и нарушенията на механиката на съкращението, верифицирайки предсърдното мъждене и насочвайки евентуално към неговата генеза. С още по-голяма информативност е трансезофагеалната ехокардиография, при която трансдюсерът се поставя в хранопровода с помощта на гастроскоп.
 
Допълнително лабораторни, образни и други изследвания могат да бъдат проведени с оглед изясняване генезата на предсърдното мъждене.
 
Лечението на предсърдното мъждене зависи от давността му, причините за възникването му и придружаващите заболявания и рискови фактори. То цели две неща – възстановяването на синусовия ритъм и превенцията формирането на тромби.

Възстановяването на синусов ритъм може да бъде постигнато чрез медикаменти или електрическа стимулция. В практиката са достъпни широка гама от антиартимични средства. Електрокардиоверзио се прилага при определени показания чрез електрическа стимулация, в присъствието на анестезиолог. Успехът стига до 95%, но в 75% от случаите мъжденето рецидивира до 1-2 години. Условие за възстановяването на ритъма е предварителен контрол над коагулацията. Липсата на такава е допустима само при давност на аритмията по-малко от 48 часа или доказана липса на тромби в предсърдията. Поддържането на ритмичната сърдечна дейност, когато това се налага, също се осъществява с антиаритмични средства.
 
При невъзможност за възстановяването на ритъма поради неефективна терапия или съпровождащи заболявания или непоносимост към медикаменти, се налага медикаментозно поддържане на честотата на камерните съкращения и контрол над коагулацията. Първото се осъществява с бета-блокери, калциеви антагонисти, сърдечни гликозиди, а второто – с индиректни антикоагуланти, контролирани чрез протромбиновото време, изразявано и в INR.
 
При липса на ефективност от страна на медикаментите, прилагани за поддържане на камерната честота и невъзможност за коригиране на ритъма, се прибягва до алтернативни методи за контрол над сърдечната честота. Такава е катетърната аблация. При нея с радиочестотна стимулация се унищожава тази част от проводната система, свързваща горните и долните кухини на сърцето. При това импулсите, зараждани в предсърдията не се предават към камерите. За контрол над съкращението на последните се въвежда пейсмейкър. Тази процедура обаче не прекъсва мъжденето на предсърдието и налага доживотна употреба на антикоагулант за превенция на тромбемболизъм.

Хирургичен подход също е допустим. При отворена операция се правят микроразрези, зарастването на които протича с образуването на фиброзна тъкан. Последната не притежава електропроводимост и прекъсва разпространението на импулсите. Днес се разработват методики за минимален инвазивен достъп – без отварянето на гръдната кухина.

Друга възможност е аблацията на определени групи от клетки, за които се предполага, че са генератор на мъжденето. Това предполага възстановяването на ритъма, премахва необходимостта от поставянето на пейсмейкър и употребата на антикоагуланти. Процедурата обаче е много трудоемка във връзка с локализирането на тези група клетки около белодробните вени. Достъпът до тях е много труден. Възлагат се големи надежди на този метод, но засега липсват достатъчно данни за ефективността и безопасността му.

Освен тези мерки, при лицата с предсърдно мъждене е наложителен и качествен контрол над придружаващите заболявания – артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, евентуално хипертиреоидизъм, както и избягване употребата на кофеин, алкохол и прекратяване на тютюнопушенето.