В този доклад са проследени 5 клинични случая на критични болни пациенти с COVID-19 и остър респираторен дистрес синдром (ARDS), при които е прилагана плазма от преболедувал, като при всичките пет случая се е наблюдавало клинично подобрение.


Тези предварителни открития загатват за възможността плазмата на преболедувалите от COVID-19 да помага при лечението на тежко болните, но за доказването на ползата от този подход са необходими рандомизирани клинични проучвания.


При тези петима болни е направена трансфузия на плазма от преболедували лица. Проучването е проведено в Shenzhen Third People's Hospital in Shenzhen, Китай от 20 януари до 25 март 2020 г. Пациентите, подложени на това лечение са отговаряли на следните критерии: доказана инфекция с коронавирус, развитие на остър респираторен дистрес синдром (ARDS), тежко протичаща пневмония с бърза прогресия, дълго поддържане на висок вирусен товар, въпреки лечението с антивирусни препарати, съотношение PaO2/FiO2 <300 и нужда от механична вентилация.Пациентите са получили трансфузии на плазма от преболедували COVID-19 лица (петима на брой). Плазмата е съдържала специфични IgG антитела за SARS-cov-2  с титър 1:1000 (определено по метода ELISA) и стойности на неутрализационния титър над 40. Плазмата се е прилагала между 10 и 20 дни след приемането на пациентите в звеното по интензивно лечение. Проследени са показатели като: промени в телесната температура, Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score (граници 0-24, като по-високите резултати са свързани с по-тежко протичане на заболяването); рутинни кръвни изследвания, вирусен товар, серумен титър антитела, съотношение PaO2/ FiO2 и др.


Петимата пациенти с COVID-19 са били на възраст между 35 и 65 години, като двама са били от женски пол. По време на приложението на плазмата всички са били на механична вентилация, като са им били прилагани антивирусни препарати и метилпреднизолон. След трансфузията на плазма телесната температура се е нормализирала при 4 от болните за първите 3 дни, SOFA скорът е намалял, съотношението PaO2/FiO2 се е подобрило в рамките на 12 дена (първоначални стойности 172-276, a след трансфузиите - 284-365).

 

Вирусният товар е намалял и е бил негативен в рамките на 12 дена след преливането на плазмата, а титърът на специфичните за SARS-cov-2 антитела се е повишил след 7 дни. ARDS е претърпял подобрение ( потвърдено със CT- scan) при четирима от пациентите (след 12 дена), а при трима след две седмици не е имало нужда от механична вентилация, един от пациентите е бил поддържан с ECMO, но след трансфузиите вече не е имал нужда от него (на ден 5). Трима от пациентите са били изписани от болницата след 50 дневен престой, а двама са в стабилно състояние в болницата след претой 37 дни.

 

Плазмата е била тествана за съвместимост преди прилагането ѝ, като е била преливана на всеки пациент в две последователни трансфузии от по 200 мл (общо 400 мл), проведени в същия ден, в който е била дарена от преболедувалите донори.


Всички пациенти са получили и антивирусно лечение с интерферон или liponavir/ritonavir, което също може да е подпомогнало вирусния клирънс. Друг недостатък на проучването е, че е върху много малък брой болни и липсва контролна група.

 

Източник:  

Shen C, Wang Z, Zhao F, et al. Treatment of 5 Critically Ill Patients With COVID-19 With Convalescent Plasma. JAMA. Published online March 27, 2020. doi:10.1001/jama.2020.4783