Какви видове лечения за рак съществуват?

Химиотерапия

 


Химиотерапевтичните лекарства спират растежа на активно делящи се клетки и често ги унищожават. Химиотерапевтиците се предлагат в много форми, включително:

 • Алкилиращи агенти - те пречат на репликацията на ДНК (удвояване на молекулата на ДНК). Примерите включват бусулфан, циклофосфамид и цисплатин;
 • Антиметаболити - те пречат на синтеза на ДНК и РНК. Примерите включват цитарабин, флуороурацил и метотрексат;
 • Антитуморни антибиотици - те пречат на производството на РНК и ДНК. Примерите включват доксорубицин, блеомицин и даунорубицин;
 • Топоизомераза и митотични инхибитори (наричани още растителни алкалоиди) - те спират клетъчното делене и включват винкристин сулфат, паклитаксел и етопозид

Лъчетерапия

 

Радиацията представлява фокусирани лъчи енергия от обект или течност, поставени в тялото (наречени радиофармацевтични продукти или радионуклиди) или от машина извън тялото. Енергията убива клетките по неспецифичен начин, което означава, че убива всички клетки в дадена област. Обичайните видове лъчелечение включват:

 • Външно лъчение;
 • Вътрешно облъчване (брахитерапия);
 • Орално или системно облъчване (радиофармацевтични продукти)

Лекарствата за лъчетерапия включват:

 • Радиоактивен йод;
 • Радиев Ra 223 дихлорид);
 • Лутеций Lu 177 випивотид тетраксетан

Таргетна терапия

 

Таргетната терапия използва характеристиките на туморните клетки, като протеините, които произвеждат, за да открие и убие рака. Тези лекарства включват:

 • Инхибитори на ангиогенезата;
 • Протеазомни инхибитори;
 • Инхибитори на сигнална трансдукция, включително инхибитори на протеин киназа

Някои често срещани примери за таргетни антинеопластични лекарства включват:

 • Бевацизумаб;
 • Бортезомиб;
 • Иматиниб;
 • Цетуксимаб
 • Имунотерапия

Имунотерапията използва собствената имунна система на тялото, за да атакува и убива рака. Това може да стане по целенасочен начин. Често тези лекарства (и други таргетни терапии) са моноклонални антитела, представляващи копие на анти-инвазивните протеини на имунната система, създадени извън тялото. Видовете антинеопластична имунотерапия включват:

 • Инхибитори на имунни контролни точки;
 • Онколитична вирусна терапия;
 • Т-клетъчна терапия;
 • Ваксини срещу рак

Стандартните антинеопластични имунотерапии включват:

 • Пембролизумаб;
 • Ниволумаб;
 • Ипилимумаб

Хормонална терапия

 

Хормоналната терапия променя хормоните на тялото, за да спре растежа на раковите клетки, които ги използват за развитие на тумора. Примери за антинеопластична хормонална терапия включват:

 • Инхибитори на ароматазата;
 • Селективни модулатори на естрогенните рецептори;
 • Антиандрогени

Стандартните хормонални терапии включват:

 • Тамоксифен;
 • Анастрозол;
 • Апалутамид

Какви са предимствата и недостатъците на антинеопластичните лекарства?

Ползата от антинеопластичните лекарства е способността им да убиват туморни клетки и да лекуват други заболявания, като автоимунни заболявания. Въпреки това антинеопластичното лечение може да бъде изтощително, дълго и да има нежелани реакции, които правят ежедневието предизвикателство.

 

Страничните ефекти на някои антинеопластични лекарства могат да бъдат трудни за преодоляване. Необходимо е обсъждане на плана за лечение със специалиста при наличие на проблемни нежелани реакции.

 

В зависимост от вида на рака и колко напреднал е той, тези лечения невинаги са полезни. Възможно е дори при продължително, агресивно лечение ракът да успее да се развие. Тези агресивни лечения могат да отнемат време, да натоварят психическото и физическото здраве на пациента и да причинят странични ефекти и усложнения.

 

Референции:
1. Centers for Disease Control. Hazardous drug exposures in health care
2. National Cancer Institute. Definition of antineoplastic
3. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Antineoplastic agents
4. Verywell Health. Weighing the Pros and Cons of Antineoplastic Drugs