Политравма е термин, който най-общо описва пациент с тежки увреди, засягащи повече от два региона на тялото и съществува реална опасност за живота му. Често пациентите с политравма преминават в състояние на травматичен шок с последваща многоорганна недостатъчност.

 

Според новата Берлинска дефиниция за политравма, това представлява съвкупност от сериозни травми на два или повече региона в тялото, с висока степен на увреждане, съчетани с лоши витални параметри.


 

Ако трябва да сме по-конкретни, политравмата се дефинира чрез конкретни скор системи - ISS (injury severity score) >16 т.; поне две травми в два отделни региона с ASS (abbreviated injury scale) >3 т., в съчетание с конкретни физиологични параметри като: систолично налягане <90 mmHG, безсъзнание (изпозва се Glasgow coma scale), наличие на ацидоза, промени в кръвосъсирването. От значение е и възрастта на пациента - като възраст над 70 години сериозно утежнява последствията от политравмата.

 

Основните региони в човешкото тяло са шест и те се използват за оценка на тежестта на травмата: глава и шия, лице, гърди, корем, крайници (включително и таз), външен регион. За всяка травма в отделен регион се определя степента на тежест с помощта на съкратената скала за травма ASS, която има от 0 до 6 точки (като 0 е за „липсва увреда”, а 6 т. е за „травма несъвместима с живота“). При оценката на отделните увреди се удвояват трите с най-много точки, след което всичко се сумира и така получаваме ISS скора (който преценява тежестта на травмата кaто съвкупност от увреждания и е от 0 до 75 точки). При политравмата налице трябва да са следните критерии, за да можем да я наречем такава и да сме коректни - ASS равен или по-голям от 3 т. за поне два отделни региона на тялото, сумарен ISS над 16 т. плюс изброените по-горе витални показатели и възраст на пациента.

 

Важно е да се отбележи, че ISS (injury severity score), особено в съчетание с останалите критерии, е надежден предиктор за смъртността при политравматичните пациенти. Например самостоятелният ISS >16 корелира с 10% по-голяма вероятност за смъртен изход на политравматичния пациент, в сравнение с пациент без множествена травма.

 

Политравматичният пациент има по-голяма вероятност да загине, по-голяма вероятност да претърпи множество хирургични интервенции, по-голяма вероятност да стигне до шоково състояние, по-голяма вероятност да бъде преведен в специализирано отделение по интензивни грижи, където е по-вероятно да има по-дълъг престой и повече разходи за отделението и като цяло, болничният престой на този вид пациенти е по-дълъг, сравнен с този на нетравматичните спешни пациенти.

 

NEWS_MORE_BOX

 


Основен момент в доболничното поведение на спешния екип е първоначалната бърза преценка на състоянието на болния. Всички проблеми, застрашаващи живота му, трябва да бъдат незабавно коригирани на място. Преценката се прави по АBCDE системата (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure/ Environment control) и отнема няколко минути. Преоценка на състоянието до пристигане в болницата трябва да се прави при всяка промяна във виталните показатели, в менталния статус, при прилагане на медикаменти.

 

От съществено значение са: осигуряването на проходимост на дихателните пътища - ако се наложи чрез интубация, предпазването на шийния гръбнак, особено ако подозираме травматизъм в тази област; навременно прилагане на адекватна кислородотерапия (8 до 10 л през кислородна лицева маска или назален катетър), обемното заместване с електолитни разтвори за корекция на кръвното налягане (физиологичен разтвор, Ringer) - болусно 1,5-2 л или 20 мл за кг, като при много възрастни пациенти или такива с данни за белодробен оток трябва да приложим 500- 1000 мл.

 

Всяко видимо кървене трябва да бъде коригирано от доболничния спешен екип, а в условията на спешното отделение, е важно приложението на кръв и кръвни продукти, както и на вазопресори при персистиращо ниско кръвно налягане.

 

Обезболяването още при транспорта с подходящи аналгетици, както и постоянното мониториране - сърдечна дейност, кръвно налягане, пулсоксиметрия, е абсолютно задължително, както при транспорта, така и в болницата.