Нарушенията на дишането по време на сън са група от заболявания с крайна своя изява обструктивната сънна апнея. Понякога има и централни механизми за нейното развитие, но реално последиците са пациента са едни и същи. Симптомите на умора и сънливост през деня, нощно уриниране и шумно хъркане са само насочващи. Трудно тези пациенти търсят лекарска помощ, защото рядко осъзнават проблема си. Диагностичния план при тях е трудна задача. За да се осъществи се изисква съдействето им, специализирана апаратура и наличие на висококвалифицирани специалисти в областта.

1. Основен метод. Кога се налага?

Нощната полисомнография е единственият обективен метод и златен стандарт в диагностиката на сънната апнея. При това изследване се проследяват нарушенията на основните жизнени показатели по време на сън. В България съществуват малко такива центрове, където може да се осъществи. Информацията е ценна и дава възможност за определяне хода на заболването и резултата от провежданото лечение.


NEWS_MORE_BOX

2. Кои показатели се проследяват по време на полисомографията?

Стандартната полисомнография включва запис на следните витални показатели:

-          мозъчната дейност- изключително важно за проследяване на фазите на съня;

-          очни движения- също дават подобна инормация особено по време на бързите очни движения характерни за REM- фазата на съня;

-          мускулен тонус;

-          сърдечната дейност- често се регистрират ритъмни нарушения по време на апнеичните и хипопнеичните  паузи, най- често брадикардия (забавен пулс);

-          дихателните движения и потока на въздух през носа и устата- особено полезно за търсене на дефекти в морфологията на дихателните пътища;

-          измерване кислородното насищане на кръвта- посредством наличието на постоянен пулсоксиметър (тактилен метод за изследване на сърдечата честота и насищането на кръвта с кислород). Важно е да се докаже нивото на понижаване на кислородната сатурция в  проценти спрямо изходната стойност;

-          отчитат се движенията на краката и позиция на тялото;

-          регистрира се хъркането.

3. Защо е необходима диагностика чрез полисомнография?

Ползите от провеждане на полисомнографията се крият в това, че могат да се диференцират различните дихателни нарушения и да се съпоставят с фазите на съня. Точно могат да се проследяват промените в сърдечната дейност и другите жизнени показатели. Освен за поставяне на диагноза метода се използва и за мониториране резултатите и определяне оптималните параметри на провежданата терапия.

4. Техника на метода.

Съвременните полисомнографи са дигитални системи. Те разполагат с множество електроди и датчици, прикрепени към главата и различни части от тялото. Това прави изследването  неинвазивно, безболезнено и не изисква продължителен болничен престой. По този начин не се повлиява обичайната физическа и психическа активност на болния. На пациентите се налага да преспят за една нощ в оборудвана лаборатория за изследване на съня. По този начин се извършва диагностициране на дихателните нарушения по време на сън, нарушенията във фазите на съня и други. На базата на получените данни може да се определи нуждата от терапия и нейните параметри.

В зависимост най- вече от давността на състоянието, от АХИ- индекс, показващ съотношенето на апнеите и хипопнеите за 1 час може да се разпознаят и възникнали усложнения на заболяването. Тогава понякога се налага консултация и с други специалисти, като Кардиолог, Невролог и УНГ- специалист. Затова диагностицирането на точното дихателно нарушение има огромно значение и важност за запазване здравето на пациента.