Периферното зрение представлява възможността на очите да възприемат обекти, които не се наблюдават директно. То се реализира от периферните участъци на ретината.

 

Във формирането на периферното зрение участват както пръчиците, така и конусчестата. Пръчиците са от значение за мезопичното - сумрачно, и скотопичното - нощно зрение. Конусчетата от друга страна отговарят за периферното формено зрение, цветоусещането и контрастната светлочувствителност.


 

При периферното зрение чувствителността към слаба светлина и движение е най-голяма, докато за форма, детайли, цветове и контраст, тя е по-малка.

 

Зрителното поле представлява частта от пространството, която обхваща централното и периферното зрение на окото при фиксиране на определена точка и при липса на движение от главата. То може да бъде едноочно - монокулярно, и двуочно - бинокулярно.

 

Назалният край на зрителното поле е с по-тясна граница. Друга особеност на зрителното поле е физиологичният скотом - сляпото петно на Мариот. То представлява проекция на папилата в пространството и има овална форма. Този скотом не се забелязва и не възпрепятства нормалното зрение.

 

Границата на зрителното поле, която свързва точки в периметъра, съответстващи на точки в ретината с еднаква светлочувствителност, се нарича изоптер.

 

Периферното зрение е от голямо значение за ориентацията в пространството и поддържането на нормално ежедневие. Различни зрителни нарушения биха могли да доведат до появата на зони от зрителното поле, в които зрението липсва - скотоми.

 

При съмнение за наличие на проблем, офталмологът може да препоръча провеждането на различни изследвания, които да оценят външните граници на периферното зрение, както и вътрешните скотоми.

 

В съвремието основният метод за изследване на зрителното поле е периметрията. Тя се извършва посредством специален апарат, наречен периметър. С негова помощ ретината се проектира върху полусферична повърхност.

 

Преди започване на самото изследване пациентът трябва да бъде инструктиран. Той сяда срещу периметъра и подпира своята брадичка на оказаното за това място. Едното око на изследвания се покрива.

 

Изследването се извършва на двете очи поотделно, за да се избегне фузията. С откритото си око пациентът фиксира погледа си в специално обозначена фиксационна точка и не трябва да го отмества. След това тест-обектът на изследването се придвижва плавно по вътрешната повърхност на периметъра от периферията към центъра.

 

За получаване на точни резултати пациентът трябва да бъде кооперативен, както и да се изпълнят определени условия. Необходимо е тест-обекта да бъде с подходяща големина, яркост и цвят. Фонът също трябва да бъде подходящ.

 

Периметрията може да бъде квалитативна, квантитативна, както и кинетична и статична. Квалитативната, наричана още качествена или цветна периметрия се извършва с цветни тест-обекти при фотопични условия.

 

Квантитативната, позната като количествена, изоптерна и топографска периметрия се осъществява с помощта на два или повече бели подвижни тест-обекта, при които се сменя площта или яркостта им.

 

Кинетичната периметрия се осъществява чрез движещ се тест-обект по различни меридиани, който е с определена постоянна големина и яркост. Статичната периметрия, от друга страна, се осъществава, с помощта на неподвижен обект с различна големина и яркост.

 

Последният вид периметрия се разделя на меридианна и паралелна. Меридиалната обикновено се извършва по хоризонталния меридиан, който е 180°, и двата коси - по 45° и 135°. Паралелната се осъществява на 15° паралел, върху който попадат сляпото петно и зоните на първоначалните глаукомни дефекти.

 

Изследването на периферното зрение е много важно за предотвратяване на сериозни и трайни нарушения в зрителното поле, които биха могли да повлияят върху качеството на живот на пациента.

 

Референции:

доц. д-р Иван Иванов, дмн, "Разширен курс по офталмология", РИК “Симек” , София 2008;

проф. д-р Ива Петкова, д.м, доц. д-р Александър Оскар, д.м, “Учебник по Очни болести”, Медицинско издателство АРСО, София, 2021;

https://www.aao.org/eye-health/symptoms/vision-loss-peripheral-side

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/peripheral-vision

https://www.verywellhealth.com/peripheral-vision-5097416