Какво представлява манганът и съединенията му?

 

Манганът (Mn) принадлежи към групата на тежките метали. Важно значение имат оксидите (химични съединения на кислорода с друг елемент) му, мангановия сулфат и някои органични съединения на мангана (дитиокарбамати), които се използват като пестициди.


 

В кои професии има риск от отравяне с манган и съединенията му?

 

Опасност от отравяне с манган съществува при добива и преработката на манганосъдържащи руди (пиролузит, манганит, хаусманит и др.), в металургията, при използването на пиролузит (манганов диоксид) за получаване на хидрохинони (избелващи средства, използвани в козметиката), калиев перманганат и цветно стъкло.

 

Висока е експозицията на манган във феросплавното производство за получаване на висококачествена стомана, при електроженисти, използващи манганови електроди, при производството на сухи алкални батерии. Замяната на тетраетилолово с метилциклопентадиенил-манган-трикарбонил (ММТ) в безоловния бензин създава предпоставки за експозиция на манган и на населението.

 

Как мангановите съединения попадат в организма?

 

Оксидите на мангана постъпват през дихателната система, стомашно-чревния тракт, а органичните му съединения и през кожата. За кратко време циркулира в кръвта, свързан с β1 глобулин, като се разпределя и отлага в мозъка, черния дроб, бъбреците, червата, мускулите, панкреаса. Металът е с висока кумулативност (който се натрупва).

 

Достъпът на мангана до мозъка, освен през хематоенцефалната бариера (между кръвта и ликвора), се осъществява и директно през олфакторните пътища. Основният път за излъчване на мангана е през жлъчката и червата с фекалиите. Отделянето му през бъбреците е по-незначително. Не е установена връзката между съдържанието на манган в урината и концентрацията му във вдишвания въздух.

 

Токсичността на мангана се свързва отчасти с участието му в метал-протеинови комплекси на някои ензими, контролиращи окислителните процеси в митохондриите (клетъчни органели), както и със свойството му, също по пътя на ензимна инхибиция (свързване и блокиране на ензимите), да нарушава обмяната на допамина (хормон).

 

Характерна е избирателната токсичност на мангана по отношение на базалните ганглии (мозъчни структури, отговорни за правилното движение, паметовите, емоционалните функции и др.), което определя неговата невротоксичиост.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Каква е клиничната картина на отравянето с манган и съединенията му?

 

Острите интоксикации са редки, инцидентни и протичат с иритативни (раздразнителни) прояви отстрана на горните дихателни пътища, а в по-тежките случаи с манганови пневмонии.

 

Хроничните отравяния се развиват в три сравнително добре очертани стадия:

  • Начален стадий. Протича с неврозоподобна симптоматика с преобладаване на хипостенните ѝ форми - главоболие, лесна умора, апатия, промяна в настроението, вегетосъдова дисфункция по типа на ваготония. Възможна е поява на стимулиращия ефект на мангана върху хемопоезата (процесът на образуване на кръвни клетки). Диагностицирането на манганизма в този стадий е трудно защото неврологичната симптоматика е крайно неспецифична и обикновено протича под маската на невроза, хиподепресивни състояния и т.н.
  • Втори стадий. В тази фаза посочените симптоми стават по-демонстративни и трайни. Появяват се сънливост, емоционална лабилност, несигурност в походката, нарушения в говора и мускулния тонус - предвестници на паркинсонизма. Едновременно, могат да се установят клинични и ЕМГ данни (от електромиография - изследване, с помощта на което се определя електрическата активност на мускулите в покой и при съкращение) за вегетосензорна манганова полиневропатия.
  • Трети стадий. На фона на предшестващите симптоми се очертават характерните за манганизма симптоми на паркинсонизъм и мнестико-интелектуални (във функциите на паметта и интелекта) нарушения.